Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych branż kluczowych dla rozwoju regionu

Status:

otwarta – lista główna

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  12 godz. dydaktycznych

O szkoleniu / programie:

Zapraszamy do współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych z branż kluczowych dla naszego regionu, w szczególności z branży ekoenergetycznej, informatycznej, turystycznej, transportowej, logistycznej
i zdrowotnej. Utworzony zespół nauczycieli podejmie wyzwanie dotyczące  rozwoju kompetencji zawodowych, kluczowych dla przyszłości naszego województwa. Sieć współpracy i samokształcenia zajmie się m.in. diagnozowaniem problemów wynikających z kształcenia w wymienionych branżach, realizacją praktycznej nauki zawodu, modyfikacją programów nauczania, możliwościami kształcenia dodatkowych umiejętności i zdobywania nowych uprawnień zawodowych. Nauczyciele będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami. Spotkania organizowane w ramach sieci współpracy będą odbywać się zarówno stacjonarnie jak i online.

Odniesienie do aktów prawnych i założeń strategicznych: Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 r.(Dz.U. 2019 poz. 991, rozporządzenie MEN dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316 oraz z 2020 r. poz. 82) Założenia przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie”.

Wstępnie zaplanowano 6 spotkań: 4 spotkania online i 2 w CEN w Gdańsku (łącznie 12 godzin).  

 • 28.10.2020 r. - spotkanie inauguracyjne -  CEN Gdańsk, godz. 13.00 - 14.30 (2 godz. dydakt.) - prowadzący Tomasz Kąkol
 • kolejne stacjonarne spotkania w czerwcu 2021 roku 
 • harmonogram spotkań online zostanie ustalony na spotkaniu inauguracyjnym. 

Prowadząca/y: Tomasz Kąkol

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.

Adresaci:

nauczyciele przedmiotów zawodowych, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele – przewodniczący zespołów przedmiotów zawodowych, kierownicy szkolenia praktycznego

Termin:

28 października 2020 (środa), godz. 13:00 - 30 czerwca 2021 (środa)

Ostateczne ustalenia dotyczące tematyki i terminów spotkań zostaną podjęte na podstawie diagnozy potrzeb uczestników sieci przeprowadzonej na pierwszym spotkaniu.

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Tomasz Kąkol

nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego

e-mail: tomasz.kakol@cen.gda.pl

tel.: 58 340 41 17

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz - tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych - na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online.
 8. Rejestracja na spotkanie stacjonarnie w siedzibie CEN w Gdańsku jest równoznaczna z zapoznaniem się z treścią i zobowiązaniem przestrzegania zapisów Regulaminu w sprawie przestrzegania wytycznych sanitarnych obowiązujących w czasie zagrożenia epidemiologicznego - dostępnym TUTAJ. 
 9. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) - jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej - z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia / rozwiązania). Uczestnicy sieci w ramach projektu Zdolni z Pomorza otrzymują zaświadczenia po każdym spotkaniu osobno. 

LICZBA MIEJSC:

20

Przejdź do góry strony