Praca metodą projektu w kontekście edukacji morskiej (samokształcenie kierowane), gr. VI

Praca metodą projektu w kontekście edukacji morskiej (samokształcenie kierowane), gr. VI

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

nauczyciele ze szkół podstawowych woj. pomorskiego; pierwszeństwo przy naborze mają nauczyciele ze szkół biorących udział w realizacji projektów gminnych z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską.

O szkoleniu / programie:

Na czym polega praca metodą projektu? Jak wykorzystać tę metodę dydaktyczną podczas zajęć pozalekcyjnych z zakresu edukacji morskiej? Na co zwrócić szczególną uwagę, aby realizowane działania sprzyjały efektywnemu rozwijaniu kompetencji kluczowych u uczniów? Po odpowiedzi na te pytania zapraszam na szkolenie e-learningowe, realizowane przede wszystkim poprzez samodzielną pracę uczestnika z zestawem nagrań i innych materiałów szkoleniowych. Dodatkowo raz w miesiącu będą organizowane nieobowiązkowe konsultacje grupowe online (platforma ClickMeeting), umożliwiające przedyskutowanie zagadnień budzących wątpliwości. Uczestnicy szkolenia, przez cały czas trwania kursu i po jego zakończeniu, będą również mogli korzystać z telefonicznych i e-mailowych konsultacji indywidualnych z prowadzącym.

UWAGA: Oprócz rejestracji w systemie PCEN w przypadku tego szkolenia jest konieczne również wypełnienie dokumentów uczestnika projektu, dostępnych pod linkiem: https://tiny.pl/9cb21, wydrukowane ich, podpisanie oraz dostarczenie osobiście lub drogą pocztową na adres: Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk (z dopiskiem: dot. projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”). Dopiero po otrzymaniu poprawnie wypełnionych ww. dokumentów będzie możliwe uzyskanie dostępu do materiałów szkoleniowych. Pytania dot. dokumentów uczestnika projektu należy kierować do Agaty Rożnawskiej, agata.roznawska@pcen.gda.pl, 58 340 41 11.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie

Dokumenty uczestnika projektu

Oświadczenie nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

  • samodzielne zapoznanie się z pakietem materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, udostępnionych na padlecie (link do cz. I otrzymają osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, link do cz. II – osoby, które zrealizowały zadania obowiązkowe z cz. I),
  • wykonanie zadań obowiązkowych: wypełnienie krótkiego pretestu oraz podsumowania cz. I (do 31 maja 2023 r.), a także wypełnienie posttestu oraz opracowanie i przesłanie za pomocą formularza elektronicznego zarysu scenariusza zajęć pozalekcyjnych prowadzonych metodą projektu (obejmującego 1 lub 2 godz. dydaktyczne) do 12 czerwca 2023 r.

Odniesienie do podstawy programowej: 

odniesienia do celów kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych (2017), m.in.: wzmacniania poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; rozwijania kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; rozwijania umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; rozbudzania ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; kształtowania postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; zachęcania do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.

Prowadząca/y:

Małgorzata Bukowska-Ulatowska grafika

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

PCEN – nauczyciel konsultant ds. edukacji j. obcych. Koordynator Regionu Gdańsk IATEFL Poland

Forma i czas trwania:

szkolenie e-learning,  12 godz. dydaktycznych

Termin:

3 stycznia 2023 (wtorek) - 12 czerwca 2023 (poniedziałek)

Miejsce szkolenia:

offline – Padlet / praca własna,

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Małgorzata Bukowska-Ulatowska grafika

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

nauczyciel konsultant ds.edukacji j. obcych, koordynator Regionu Gdańsk IATEFL Poland

e-mail: malgorzata.bukowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 43

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Języki obce nowożytne

Inne uwagi:

Inne uwagi:

  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając Zarejestruj mnie. 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji Moje szkolenia. 
  4. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji Moje szkolenia oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  5. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej.

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

100