Profilaktyka zdrowia psychicznego – przeciwdziałanie przemocy

Adresaci:

nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka on-line

Szkolenie realizowane jest w ramach cyklu dotyczącego profilaktyki zdrowia psychicznego i obejmuje swoją tematyką zagadnienia związane z przeciwdziałaniem przemocy, której występowanie ma istotne znaczenie dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Głównym celem warsztatów jest rozwijanie kompetencji nauczycielek i nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie rozpoznawania różnych form przemocy występujących w środowisku szkolnym, właściwego reagowania na nie oraz budowania klimatu społecznego zmniejszającego ryzyko ich występowania. Podczas szkolenia poruszone zostaną kluczowe kwestie dotyczące powstawania agresji i przemocy w szkole oraz ich wpływu na osoby doświadczające, stosujące lub będące ich świadkami. Uczestniczki i uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak rozpoznawać sytuacje świadczące o występowaniu przemocy. Część warsztatowa spotkania posłuży do podzielenia się dobrymi praktykami i wypracowania systemowych rozwiązań na rzecz przeciwdziałania przemocy, charakterystycznych dla danego typu szkoły czy etapu edukacyjnego. Realizacja szkolenia powinna przyczynić się poprawy klimatu społecznego szkół województwa pomorskiego, a przez to pozytywnie wpłynąć na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Do aktywnego udziału w warsztatach zalecane jest korzystanie z komputera wyposażonego w mikrofon.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność podczas minimum 80% czasu trwania szkolenia.

Odniesienie do podstawy programowej: 

podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej:

Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób, kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum i technikum:

W procesie kształcenia ogólnego szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. Kształcenie i wychowanie w liceum ogólnokształcącym i technikum sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskich i społecznych uczniów. Szkoła dba o wychowanie młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka. Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma nabywanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Prowadząca/y:

Łukasz Franków grafika

Łukasz Franków

nauczyciel konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Forma i czas trwania:

warsztaty,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

23 listopada 2023 (czwartek), godz. 16:15-18:30

Miejsce szkolenia:

on-line – GoogleMeet

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online – w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 8. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 9. Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 10. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 11. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

39

Koordynator:

Łukasz Franków

nauczyciel konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

e-mail: lukasz.frankow@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 17