Rozwiązywanie konfliktów w klasie niejednorodnej kulturowo– cykl: „Praktyka antydyskryminacji w szkole”

Adresaci:

pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni, wychowawcy, nauczyciele wszystkich przedmiotów. 

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Z uwagi na wielokulturowe klasy niezbędne jest podniesienie kompetencji międzykulturowych zarówno nauczycieli, jak i uczniów oraz wskazanie, jak ich brak wpływa na powstawanie procesów dyskryminacyjnych.

Dlatego właśnie proponujemy Państwu cykl szkoleniowy „Praktyka antydyskryminacji w szkole”. 
Jego celem jest zbudowanie wśród nauczycieli, i w konsekwencji u uczniów, kompetencji rozpoznawania i rozwiązywania konfliktów w szkole oraz ich zapobiegania.

Podczas poszczególnych spotkań wskażemy różnorodne podłoża procesów dyskryminacyjnych, a także możliwe źródła ich powstawania. Dostarczymy nauczycielom wiedzy i narzędzi pozwalających skutecznie rozwiązywać konflikty powstałe w klasie, również te o podłożu kulturowym. Ważnym elementem cyklu będą metody edukowania i wspierania uczniów w samodzielnym rozwiazywaniu trudnych i konfliktogennych sytuacji.

Trzecie spotkanie cyklu obejmie przedstawienie elementów komunikacji międzykulturowej oraz metod i narzędzi ułatwiających identyfikację, zapobieganie i rozwiazywanie konfliktów o podłożu kulturowym między uczniami. Będziemy pracować warsztatowo nad zastosowaniem przedstawionej wiedzy w rzeczywistości szkolnej. Zagadnienia umieszczone są w kontekście aktualnego stanu prawnego.

 

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

uczestnictwo przez 100% czasu trwania warsztatów.

Odniesienie do podstawy programowej: 

podstawa programowa kształcenia ogólnego w klasach IV–VIII SP

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych: 
rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Prowadząca/y:

 Małgorzata Chachaj grafika

Małgorzata Chachaj

trenerka kompetencji międzykulturowych, mediatorka sądowa przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, ekspertka Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Od 2023 roku, dzięki własnym doświadczeniom migracyjnym na Islandii, w Norwegii i w Irlandii, zajmuje się tematem komunikacji międzykulturowej. Autorka i realizatorka projektów, wykładów, warsztatów i szkoleń poświęconych edukacji międzykulturowej. Prowadziła i współtworzyła pilotażowy projekt "Pomorska szkoła włączająca dzieci z doświadczeniem migracji". Z ramienia PCEN przeprowadziła szkolenia z zakresu mediacji oraz komunikacji i konfliktów międzykulturowych, wspomaga merytorycznie sieć nauczycieli pracujących z uczniem z doświadczeniem migracji organizowaną przez Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli.

Forma i czas trwania:

warsztaty,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

25 października 2023 (środa), godz. 15:30-17:45

Miejsce szkolenia:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kartuzach

ul. Piłsudskiego 10 

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

Inne uwagi:

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIE W SALI 210 W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 UL. PIŁSUDSKIEGO 10 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

30

Koordynator:

Piotr Zubowicz grafika

Piotr Zubowicz

starszy specjalista ds. organizowania doskonalenia

e-mail: piotr.zubowicz@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 61