Sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych: pandemia, kryzys uchodźczy i inne

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

forma doskonalenia przeznaczona jest dla pedagogów i psychologów pracujących w powiecie malborskim.

O szkoleniu / programie:

Aktualny kryzys uchodźczy, pandemia, niesienie pomocy, liczne kontakty interpersonalne, narażenie na stres, lęk oraz krytykę, a także ciągłe wyzwania systemu edukacji – obciążają emocjonalnie i psychofizycznie każdego. Podstawowym założeniem szkolenia jest rozwinięcie u uczestników umiejętności rozpoznawania i redukcji poziomu stresu, leku, poszerzenie samoświadomości oraz poznanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami swoimi i podopiecznych oraz ich rodziców. Celem szkolenia będzie wparcie pedagogów i psychologów w udzielaniu pomocy pedagogiczno-psychologicznej, a przede wszystkim poszerzenie wiedzy oraz podniesienie ich kompetencji w obszarze pracy ze stresem i traumą. Szkolenie dotyczyć będzie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej aktualnym kryzysem uchodźczym oraz pandemią, a także wzmacniającego pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

Minimum 80% obecności podczas spotkania.

Odniesienie do podstawy programowej: 

Zapisy preambuły podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, dotyczące dbałości szkoły o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. W tym stwarzanie uczniom bezpiecznych warunków oraz przyjaznej atmosfery.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Prowadząca/y:

Marzena Kozłowska grafika

Marzena Kozłowska

PCEN – nauczyciel konsultant ds. pedagogiki

Forma i czas trwania:

szkolenie,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

5 października 2022 (środa), godz. 09:00-12:00

Miejsce szkolenia:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Malborku,

ul. Kotarbińskiego 32

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Marzena Kozłowska grafika

Marzena Kozłowska

nauczyciel konsultant ds. wspomagania pracy szkół oraz pedagogiki

e-mail: marzena.kozlowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 51

Inne uwagi:

  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając Zarejestruj mnie. 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji Moje szkolenia. 
  4. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji Moje szkolenia oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  5. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej.

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

30