W zdrzadle słowiańsczich jãzëków. Interkomprehensja w uczeniu się i nauczaniu języka kaszubskiego

W zdrzadle słowiańsczich jãzëków. Interkomprehensja w uczeniu się i nauczaniu języka kaszubskiego

Adresaci:

nauczyciele języka kaszubskiego oraz historii i kultury Kaszubów z wszystkich poziomów edukacyjnych.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Przynależność języka kaszubskiego i polskiego do jednej rodziny języków zachodniosłowiańskich jest szansą – choć może też być zagrożeniem – na łatwiejsze opanowanie nowego języka. Warto o tym wiedzieć, aby możliwie dobrze wykorzystywać dobre strony tego pokrewieństwa.

Interkomprehensja to zdolność szybkiego rozumienia języków blisko spokrewnionych. Osoba, która potrafi uważnie słuchać, zauważa podobnie brzmiące słowa, podobieństwo konstruowania wypowiedzeń czy analogie w sposobie odmiany wyrazów.

Wzajemna analogia kaszubszczyzny i polszczyzny umożliwia w jakimś stopniu rozumienie mowy lub tekstu zapisanego przez uczniów uczących się w szkole języka kaszubskiego, mimo że nie używali go wcześniej ani w domu, ani w środowisku rówieśniczym. Podobieństwo językowe daje więc szansę bycia biernym użytkownikiem języka w pierwszym okresie jego nauki, co może stanowić motywację do uczenia się go.

 

Konferencja będzie dwudzielna: zajęcia warsztatowe poprzedzą wykłady mistrzów nauki. Zaprezentowane zostaną dwa referaty: prof. Przemysław Gębal (Uniwersytet Gdański) omówi potencjał psycholingwistyczny, glottodydaktyczny i pedagogiczny podobieństwa polszczyzny i kaszubszczyzny, a prof. Nicole Dołowy-Rybińska (Instytut Slawistyki PAN) powie, jak interkomprehensja wzmacnia wielojęzyczność na Łużycach.

Przykłady dobrych praktyk dopełni doświadczenie nauczania języka polskiego uchodźców z Ukrainy i użytkowników innych języków słowiańskich (rozmowę z profesorami Anetą Lewińską i Dušanem Paždjerskim przeprowadzi dr Justyna Pomierska). Warsztaty dydaktyczne poprowadzą: dr Joanna Ginter, Karolina Weber, Anna Cupa i Rómk Drzeżdżónk.

 

Program konferencji: pobierz

9.00 To je filmòwé. Lekcja kaszubskiego w Gdyńskim Centrum Animacji. 

Prezentacja oferty warsztatowej – Magdalena Jacoń (Fundacja Trefl)

 

9.20 Otwarcie konferencji

 

9.40 Wykłady plenarne

dr hab., prof. IS PAN Nicole Dołowy-Rybińska, Interkomprehensja jako środek wzmocnienia wielojęzyczności. Przypadek Łużyc i Kaszub

prof. Przemysław Gębal, Kaszubsko-polska interkomprehensja i jej potencjał psycholingwistyczny, glottodydaktyczny oraz pedagogiczny

 

10.45 Pobratymstwo języków – szansą czy zagrożeniem dla uczenia się

Rozmowę z prof. Anetą Lewińską i dr hab., prof. UG Dušanem Paždjerskim poprowadzi dr Justyna Pomierska

 

11.15–12.00 Przerwa kawowa
 

12.00 Warkòwnie „Szkólny – szkólnym”
 

Warsztat 1. Joanna Ginter, Gramatika z głowë nie ùmikô: znankòwnik

Warsztat 2. Karolina Weber, Słowa w òbrazach zaklãté. Kartë Montessori na zajmach kaszëbsczégò jãzëka

Warsztat 3. Anna Cupa, Òrtografiô do głowë trafi: ã i ą

Warsztat 4. Róman Drzeżdżón, Słowa w òbrazach zaklãté. Nié le w „Kaszëbsczich nótach”

 

14.00 Zakończenie konferencji

 

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność podczas konferencji.

Odniesienie do podstawy programowej: 

celem przedmiotu język regionalny – język kaszubski jest kształtowanie językowej, kulturowej i tożsamościowej świadomości ucznia w partnerstwie z rodziną, środowiskiem lokalnym i regionalnym.
W szczególności cel ten realizuje się przez:

1) dostarczenie i pogłębienie wiedzy o języku, literaturze, piśmiennictwie, tradycji, obrzędach, historii, religii, architekturze, muzyce, malarstwie, szeroko rozumianej sztuce (w tym sztuce ludowej), a także codzienności Kaszubów z uwzględnieniem specyfiki lokalnej i geograficzno-przyrodniczej;

2) kształtowanie umiejętności językowych dla potrzeb komunikacji międzyludzkiej, dostępu do dziedzictwa kulturowego (piśmiennictwa, literatury, muzyki itp.) i twórczego rozwoju potencjału własnego ucznia;

3) kształtowanie pozytywnego stosunku do języka i kultury kaszubskiej;

4) kształtowanie postawy zaangażowania w rozwój środowiska geograficzno-przyrodniczego, kulturowego i społecznego Kaszub i Pomorza;

5) kształtowanie otwartości na inne kultury.

Prowadząca/y:

prof. dr hab Aneta Lewińska grafika

prof. dr hab Aneta Lewińska

profesor nauk humanistycznych, językoznawca, pomorzoznawca, dydaktyk nauczania języka polskiego jako pierwszego, drugiego/obcego, tutor akademicki.
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego ds. kształcenia i certyfikacji języka polskiego jako obcego, kierownik Studiów Podyplomowych Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego (od 2014 r.). Członek Zespołu Edukacji w Gdańskim Modelu Integracji Imigrantów. W latach 2018-2020 przedstawiciel UG do kontaktów z Narodową Agencją Wymiany Naukowej odpowiedzialny za utworzenie i organizację w Uniwersytecie Gdańskim Ośrodka Egzaminacyjnego Państwowego Egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Autorka programu studiów dla studentów Normal Harbin Uniwersytet w Harbinie (Chiny) w części realizowanej w Instytucie Filologii Polskiej UG.
Twórca i redaktor naczelna czasopisma punktowanego z listy B „Język-Szkoła-Religia” (w latach 2012-21), obecnie w Radzie Naukowej czasopisma.
Członek stowarzyszeń naukowych: Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (od 1991 r.), Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (od 1996 r.), Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od 2005 r.), Instytutu Kaszubskiego (od 2019 r.) oraz Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN (od 2016 r.).
Ekspert i wykonawca w projektach naukowych, ekspert oceniający w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki, recenzent wielu publikacji naukowych.
Zainteresowania badawcze obejmują trzy główne obszary wiedzy językoznawczej: historię języka polskiego, odmiany socjolektalne i regionalne współczesnego języka polskiego (przede wszystkim na obszarze współczesnego Pomorza) oraz procesy

 Anna Cupa grafika

Anna Cupa

Absolwentka etnofilologii kaszubskiej UG, nauczycielka języka kaszubskiego w Zespole Szkół w Łubianie, dziennikarka radiowa i telewizyjna, prowadzi zespół taneczny „Łubiańsczé Gzubë” w Łubianie.

dr Joanna Ginter grafika

dr Joanna Ginter

językoznawca (absolwentka filologii polskiej i etnofilologii kaszubskiej na Uniwersytecie Gdańskim), adiunkt w Zakładzie Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, nauczycielka języka kaszubskiego w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, lektorka języka polskiego jako obcego i egzaminatorka podczas państwowych egzaminów certyfikatowych, współautorka podręczników szkolnych do języka polskiego (w zakresie kształcenia językowego – gramatyki)

dr Justyna Pomierska grafika

dr Justyna Pomierska

Adiunkt w Zakładzie Polonistyki Stosowanej w IFP UG, kierownik studiów podyplomowych Nauczanie języka kaszubskiego, przewodnicząca Rady programowej kierunku etnofilologia kaszubska, kierownik i opiekun praktyk nauczycielskich kaszubistów; od 2016 r. koordynuje interdyscyplinarny wykład kaszubologiczny na Wydziale Filologicznym UG, współpracuje z Centralną Komisją, certyfikowany tutor akademicki od 2014 r.

Lucyna Radzimińska grafika

Lucyna Radzimińska

PCEN – starsza specjalistka ds. języka kaszubskiego

Forma i czas trwania:

konferencja,  6 godz. dydaktycznych

Termin:

20 września 2023 (środa), godz. 09:00-14:00

aula 1.43

Miejsce szkolenia:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Gdańsk, ul. Wita Stwosza  55, aula 1.43

 

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

100

Koordynator:

Lucyna Radzimińska

starszy specjalista ds. języka kaszubskiego

e-mail: lucyna.radziminska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 47