Warkòwniô kaszëbistë. Rozskacënczi w PCEN-ie. Gramatika na ùczbach kaszëbsczégò jazëka. W kręgu rzeczownika

Adresaci:

nauczyciele języka kaszubskiego z wszystkich poziomów edukacyjnych.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Gramatyka to prawdopodobnie jeden z najtrudniejszych obszarów edukacji kaszubskiej. Jest traktowana zazwyczaj jako dodatek do kształcenia literacko-kulturowego, wprowadzana wyrywkowo i nie zawsze systematycznie (uczeń ma już tworzyć samodzielne wypowiedzi, nawet jeśli dopiero za jakiś czas przedstawiona zostanie mu odmiana czasownika, a kilka lekcji po niej – odmiana rzeczownika).

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak uczyć gramatyki w zakresie posługiwania się rzeczownikiem, aby nie zanudzić nią uczniów (a przy okazji siebie) oraz by miała ona wymiar funkcjonalny – służyła czemuś więcej niż tylko odmienianiu wyrazów w izolacji. Kursanci poznają różne typy ćwiczeń aktywizujących i operacyjnych (w tym gry i zabawy oparte na metodzie tzw. gamefikacji) oraz skonstruują własne zadania, które zaprezentują na forum, by otrzymać odpowiednią informację zwrotną.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez co najmniej 80% czasu trwania szkolenia.

Odniesienie do podstawy programowej: 

podstawa programowa:

Szkoły podstawowe (kl. IV–VIII):

II. 7) i III. 7) Uczeń zna i rozumie struktury prostych wypowiedzi i zasady ich tworzenia: określa w usłyszanych/czytanych tekstach części mowy, rodzaje gramatyczne, przypadki gramatyczne, osoby, czasy, tryby i strony, formy stopnia wyższego i najwyższego przymiotników i przysłówków, określa części zdania, równoważniki zdania, zdania pojedyncze i złożone.

IV. Uczeń:

3) w swojej wypowiedzi nie miesza słów z języka kaszubskiego i polskiego;

10) w wypowiedziach poprawnie artykułuje głoski kaszubskie oraz poprawnie realizuje procesy fonetyczne, które zaszły w kaszubszczyźnie;

11) stosuje poprawne formy wyrazów odmiennych; 12) poprawnie akcentuje wyrazy i stosuje właściwą intonację zdaniową; 13) stosuje równoważniki zdań, zdania pojedyncze oraz zdania współrzędnie i podrzędnie złożone.

V. Uczeń:

8) stosuje poprawne formy odmiennych części mowy;

9) stosuje poznane zasady ortograficzne i interpunkcyjne;

10) stosuje równoważniki zdań, zdania pojedyncze oraz zdania współrzędnie i podrzędnie złożone.

Szkoły ponadpodstawowe:

II. Kształcenie językowe. Uczeń:

1) wykazuje się wiedzą z zakresu fonetyki, fleksji, słowotwórstwa i składni;

2) odnosi się z szacunkiem do lokalnych odmian języka regionalnego;

3) stosuje w tekście zasady ortografii i interpunkcji;

4) analizuje zdania złożone współrzędnie i podrzędnie, rozpoznaje równoważniki zdań;

5) rozpoznaje temat słowotwórczy i formant w wyrazach pochodnych i wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym.

W zakresie rozszerzonym: uczeń zna specyficzne właściwości języka w obrębie jego gramatyki.

Prowadząca/y:

dr Joanna Ginter grafika

dr Joanna Ginter

językoznawca (absolwentka filologii polskiej i etnofilologii kaszubskiej na Uniwersytecie Gdańskim), adiunkt w Zakładzie Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, nauczycielka języka kaszubskiego w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, lektorka języka polskiego jako obcego i egzaminatorka podczas państwowych egzaminów certyfikatowych, współautorka podręczników szkolnych do języka polskiego (w zakresie kształcenia językowego – gramatyki)

Forma i czas trwania:

szkolenie,  4 godz. dydaktyczne

Termin:

7 listopada 2023 (wtorek), godz. 15:00-18:00

Miejsce szkolenia:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku

ul. H. Pobożnego 2

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

25

Koordynator:

Lucyna Radzimińska grafika

Lucyna Radzimińska

starszy specjalista ds. języka kaszubskiego

e-mail: lucyna.radziminska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 47