Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie

Adresaci:

nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Szkolenie stanowi formę wspierania szkół w realizacji jednego z kierunków polityki oświatowej państwa dotyczącego wspomagania wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie. Tematyką kursu są zagadnienia związane z właściwą organizacją zajęć edukacyjnych wychowania do życia w rodzinie, a jego głównym celem jest omówienie przepisów prawa oświatowego dotyczących organizacji zajęć oraz treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.  W pierwszej części spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z tekstem Rozporządzenia MEN w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, wraz z późniejszymi zmianami. Następnie omówione zostaną cele, treści kształcenia oraz warunki realizacji przedmiotu zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jak również rekomendowane metody pracy. Dzięki wirtualnej tablicy, w trakcie trwania kursu będzie możliwość podzielenia się dobrymi praktykami w zakresie organizacji i metod pracy wykorzystywanych podczas prowadzenia zajęć WDŻ. Uczestnik szkolenia po zarejestrowaniu, otrzyma 30-dniowy dostęp do nagrania wideo (do samodzielnego zapoznania się) oraz materiałów pomocniczych. Warunkiem ukończenia szkolenia jest zapoznanie się z treścią wykładu i rozwiązaniem testu zaliczeniowego.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

zapoznanie się z treścią wykładu i rozwiązanie testu zaliczeniowego.

Odniesienie do podstawy programowej: 

indywidualna i społeczna wartość rodziny, zarówno w swej strukturze, jak i podejmowanych funkcjach, czyni przygotowanie do jej założenia zadaniem o wyjątkowym znaczeniu. W jego realizacji uczestniczy również szkoła mająca istotny udział w przekazywaniu wiedzy, kształtowaniu umiejętności i postaw.

Cele kształcenia – wymagania ogólne:

I. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.

Do zadań szkoły w zakresie realizacji wychowania do życia w rodzinie należy w szczególności:

1) wspieranie wychowawczej roli rodziny;
2) współpraca z rodzicami w zakresie prawidłowych relacji między nimi a dzieckiem.

Wychowanie do życia w rodzinie należy postrzegać jako integralną część wychowania ogólnego. Najważniejszą rolę w wychowaniu odgrywa rodzina. Nie da się jednak pominąć wagi innych podmiotów wychowawczych, jakimi są: szkoła, grupa rówieśnicza, instytucje wychowawcze.

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Prowadząca/y:

Łukasz Franków grafika

Łukasz Franków

nauczyciel konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Forma i czas trwania:

szkolenie e-learning,  5 godz. dydaktycznych

Szkolenie uwzględnia wykorzystywanie narzędzi w edukacji zdalnej.

Termin:

30 listopada 2023 (czwartek) - 20 grudnia 2023 (środa)

30-dniowy dostęp do nagrania wideo w terminie: od 01.09.2023 do 20.12.2023.

Miejsce szkolenia:

Platforma Moodle

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.

Inne uwagi:

  1. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  2. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji Moje szkolenia. 
  3. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji Moje szkolenia oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  4. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej.

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

100

Koordynator:

Łukasz Franków

nauczyciel konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

e-mail: lukasz.frankow@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 17