Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny za pomocą właściwej organizacji zajęć edukacyjnych: wychowanie do życia w rodzinie

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Tematyką szkolenia są zagadnienia związane z właściwą organizacją zajęć edukacyjnych wychowania do życia w rodzinie. Głównym celem szkolenia jest omówienie przepisów prawa oświatowego dotyczących organizacji zajęć oraz treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W pierwszej części spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z tekstem rozporządzenia MEN w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, wraz z późniejszymi zmianami. Następnie omówione zostaną cele, treści kształcenia oraz warunki realizacji przedmiotu znajdujące się w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

W trakcie szkolenia będzie się można podzielić doświadczeniem w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć WDŻ.

Po zarejestrowaniu na szkolenie uczestnik otrzyma 30-dniowy dostęp do nagrania wideo, do samodzielnego zapoznania. Warunkiem ukończenia szkolenia jest zaznajomienie się z treścią wykładu i rozwiązanie testu zaliczeniowego.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

zapoznanie się z treścią wykładu i rozwiązanie testu zaliczeniowego.

Odniesienie do podstawy programowej: 

Indywidualna i społeczna wartość rodziny, zarówno w swej strukturze, jak i w podejmowanych funkcjach, czyni przygotowanie do jej założenia zadaniem o wyjątkowym znaczeniu. W jego realizacji uczestniczy również szkoła mająca istotny udział w przekazywaniu wiedzy, kształtowaniu umiejętności i postaw.

Cele kształcenia – wymagania ogólne:

I. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.

Do zadań szkoły w zakresie realizacji wychowania do życia w rodzinie należy w szczególności:

1) wspieranie wychowawczej roli rodziny;

2) współpraca z rodzicami w zakresie prawidłowych relacji między nimi a dzieckiem.

Wychowanie do życia w rodzinie należy postrzegać jako integralną część wychowania ogólnego. Najważniejszą rolę w wychowaniu odgrywa rodzina. Nie da się jednak pominąć wagi innych podmiotów wychowawczych, jakimi są: szkoła, grupa rówieśnicza, instytucje wychowawcze.

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Prowadząca/y:

Łukasz Franków grafika

Łukasz Franków

PCEN – nauczyciel konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Forma i czas trwania:

szkolenie e-learning,  5 godz. dydaktycznych

Termin:

14 października 2022 (piątek) - 31 grudnia 2022 (sobota)

Miejsce szkolenia:

Platforma Moodle,

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Łukasz Franków grafika

Łukasz Franków

nauczyciel konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

e-mail: lukasz.frankow@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 17

Inne uwagi:

  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając Zarejestruj mnie. 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji Moje szkolenia. 
  4. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji Moje szkolenia oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  5. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej.

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

100