Skocz do głównej treści strony
Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Dokształcanie – uczelnie wyższe

 

Obecny system zakłada, że kształcenie kadr polskiego systemu oświaty jest realizowane przez uczelnie wyższe. Dlatego nauczyciele, zainteresowani poszerzeniem lub zdobyciem kwalifikacji uprawniających do pracy w szkole / placówce oświatowej i realizacji określonych zadań, uzupełniają wykształcenie na studiach stacjonarnych lub podyplomowych. Wyjątek stanowią cztery kursy kwalifikacyjne, które mogą organizować akredytowane placówki doskonalenia: z zakresu zarządzania oświatą, wychowania do życia w rodzinie oraz adresowane do nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Więcej o kursach kwalifikacyjnych: zobacz.

Zgodnie z par. 18 pkt 3 Rozporządzenia MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z dnia 28 maja 2019 r. udostępniamy informacje o formach kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie oraz odniesienie do wykazu akredytowanych placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku (zobacz wykaz). Propozycje pomorskich uczelni umożliwiają zainteresowanym nauczycielom uzupełnienie lub poszerzenie kwalifikacji zawodowych. 

Oferta pomorskich uczelni wyższych – studia podyplomowe:
Poniżej przedstawiamy zestawienie propozycji studiów podyplomowych oraz kursów przygotowanych i przekazanych przez pomorskie uczelnie wyższe: 

Doskonalące Studia Podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli

Historia

Italianistyka

Logistyka dla nauczycieli

Logopedia

Nauczanie języka kaszubskiego

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Neurologopedia

Psychologia edukacji 
Resocjalizacja i Socjoterapia według standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
Socjoterapia i praca z grupą

Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych 
Surdologopedia

Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Zarządzanie oświatą z prawem oświatowym
 

Dydaktyka szkoły wyższej
Nauczanie historii
Nauczanie języka angielskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
Przygotowanie pedagogiczne

w tym 23 kierunki dedykowane nauczycielom różnych specjalności.

Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli
Metody aktywizujące w nowoczesnej szkole
Neurodydaktyka
Pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Przygotowanie pedagogiczne

Przywództwo dyrektora szkoły w zarządzaniu konfliktem w środowisku oświatowym

Psychologia pozytywna

Psychotraumatologia

Zarządzanie w oświacie

Coaching i doradztwo zawodowe
Doradztwo zawodowe i zarządzanie personelem
Doskonalenie kompetencji wychowawczych
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Hortiterapia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Logopedia z komunikacją alternatywną
Menadżer czasu wolnego i kultury
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika korekcyjna z socjoterapią
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego 
Psychologia zagrożeń społecznych
Psychopatologie
Psychopedagogika dzieci i młodzieży
Terapia pedagogiczna (3 semestry)
Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej
Terapia zajęciowa
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury
Zarządzanie oświatą

Coaching z elementami psychologii
Psychologia dzieci i młodzieży - wspomaganie rozwoju
Stosowana analiza zachowania (Kształtowanie zachowań dzieci w terapii)
Taniec w terapii i rozwoju

Zapraszamy do współpracy w zakresie wymiany informacji dot. studiów podyplomowych i specjalistycznych  kursów adresowanych do kadr oświatowych woj. pomorskiego

Uczelnie wyższe zainteresowane opublikowaniem swoich propozycji adresowanych do nauczycieli na portalu PCEN przesyłają informacje na adres: sekretariat@pcen.gda.pl

Kontakt i informacje szczegółowe:
Pracownia Organizowania Doskonalenia i Informacji 
tel. 58 340 41 14/42

Przejdź do góry strony