Wspomaganie rozwoju szkół/placówek

Specjalna oferta wspomagania szkół i placówek przyjmujących dzieci i młodzież z Ukrainy  POBIERZ 

Wspomaganie jest jedną z form doskonalenia pracy szkoły / placówki poprzez towarzyszenie jej w procesie zmiany. To więcej niż szkolenie rady pedagogicznej. Jest realizowane na zamówienie i daje możliwość zindywidualizowanego wspierania konkretnej szkoły w jej siedzibie w dłuższym okresie czasu, adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb.

Wspomaganie ma charakter procesu, który trwa około roku. 

Założeniem tej formy jest towarzyszenie szkole w procesie podnoszenia jakości pracy: od diagnozy potrzeb, przez zaplanowanie i przeprowadzenie szkoleń, pomoc w wykorzystaniu wiedzy i umiejętności w codziennej pracy nauczycieli, po monitorowanie efektów i ewaluację wprowadzanych zmian.

Realizacja całego procesu odbywa się ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania szkoły w przygotowanie planu wspomagania (lub innego dokumentu). Zaplanowane w procesie wspomagania formy doskonalenia nauczycieli są realizowane w szkole przez konsultantów PCEN lub ekspertów zewnętrznych – w zależności od potrzeb, na uzgodnionych zasadach. 

Proces wspomagania jest koordynowany przez pracownika Centrum, na podstawie zawartego porozumienia, które określa zakres współpracy.

Wypowiedź dyrekcji jednej ze szkół, które realizowały wspomaganie rozwoju szkoły przy wsparciu pracowników Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku:
Jako dyrektor i wicedyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego pozytywnie oceniamy spełnienie naszych oczekiwań związanych z udziałem w procesie wspomagania pracy szkoły. Przyznajemy, że nasze obawy były duże. Chodziło nam w głównej mierze o to, aby dokonała się zmiana w zakresie myślenia o naszej szkole jako wspólnym dobru, gdzie wszyscy ze sobą współpracują i wykazują się kreatywnością. Udało się to osiągnąć dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej. Po szkoleniach nauczyciele przekonali się, że nowe metody pracy są skuteczne i przynoszą oczekiwane rezultaty. Zrozumieli ponadto, że otrzymane narzędzia otwierają przed nimi nowe perspektywy w pracy z dzieckiem. Wcześniej wydawało się im, że niektóre zagadnienia są już znane, ponieważ wielu z nich stosowało je podczas swoich lekcji. Z każdym miesiącem przekonywali się jednak, że w tym temacie mają jeszcze dużo do zrobienia. Doceniamy ogromne zaangażowanie zespołów przedmiotowych. Zauważyłyśmy zacieśnienie współpracy pomiędzy nimi, pozytywną zmianę relacji. Dyskusje, które wywiązują się wśród nauczycieli, są źródłem wielu twórczych pomysłów i inspirują do poszukiwania kreatywnych rozwiązań, a odmienność poglądów na różne tematy prowadzi do refleksji. Nasi nauczyciele podkreślają, że trafnie zostały zdiagnozowane ich potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego i właściwie został dobrany obszar wspomagania. Mimo sceptycznego podejścia niektórych osób do konsultacji, okazały się one korzystne. Stały się przestrzenią wymiany doświadczeń, poszukiwania wspólnych rozwiązań, wyjaśniania wątpliwości oraz utwierdzania się w przekonaniu, że stosowane dotąd metody są odpowiednie. Tak naprawdę to dopiero początek naszego dalszego wspomagania, gdyż działania, które wypracowaliśmy wspólnie przez ten rok, będziemy dalej wdrażać, być może modyfikować, aby nasza placówka mogła się rozwijać, a nasza praca przynosiła zamierzone efekty. Pragniemy podkreślić, że korzyści, jakie widzimy we wspomaganiu, to głównie praktyczny aspekt zastosowania zdobytych umiejętności oraz większa świadomość uczniów w zakresie tego, czego mają się nauczyć w procesie lekcyjnym i co będą wykorzystywać w życiu. Jesteśmy wdzięczne, że – uczestnicząc w procesie wspomagania – mogłyśmy współpracować z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

 

Etap I – diagnoza potrzeb i plan wspomagania szkoły

  1. spotkanie z dyrektorem – przedstawienie zasad wspomagania rozwoju szkoły, omówienie zgłaszanych potrzeb rozwojowych szkoły na podstawie analizy dostępnych
    informacji,
  2. spotkanie z radą pedagogiczną – przedstawienie zasad wspomagania rozwoju szkoły, wybór zespołu zadaniowego,
  3. przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego w celu ustalenia obszaru rozwojowego szkoły,
  4. wsparcie szkoły w opracowaniu planu wspomagania (PWS lub innego dokumentu szkoły).

Etap II – monitoring i ewaluacja wspomagania

  1. koordynacja realizacji wspomagania, w tym szkoleń,
  2. konsultacje,
  3. ewaluacja wspomagania i podsumowanie.


JAK ZAMÓWIĆ WSPOMAGANIE SZKOŁY lub PLACÓWKI?
Dyrektorzy zainteresowani realizacją wspomagania w szkole / placówce przesyłają zgłoszenie, korzystając z formularza na tej stronie lub na adres sekretariat@cen.gda.pl 
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę i adres szkoły, dane do kontaktu (nr telefonów i adres mail) oraz planowany termin rozpoczęcia wspomagania.