Skocz do głównej treści strony
Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Kursy kwalifikacyjne i inne

Obecny system zakłada, że kształcenie kadr polskiego systemu oświaty jest realizowane przez uczelnie wyższe. Dlatego nauczyciele, zainteresowani poszerzeniem lub zdobyciem kwalifikacji uprawniających do pracy w szkole / placówce oświatowej i realizacji określonych zadań, uzupełniają wykształcenie na studiach stacjonarnych lub podyplomowych. Wyjątek stanowią poniższe kursy kwalifikacyjne, które są odpłatną formą dokształcania.

KURSY KWALIFIKACYJNE – forma dokształcania realizowana przez akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli

Ukończenie kursów kwalifikacyjnych wyposaża uczestników w kompetencje i nadaje uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska w szkole, zgodnie z wymogami ramowego planu kursu i programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Kursy odbywają się na podstawie zgody Pomorskiego Kuratora Oświaty, który sprawuje nadzór nad ich realizacją.  

Katalog kursów kwalifikacyjnych, które mogą prowadzić ośrodki doskonalenia nauczycieli obejmuje:

 • kurs dla oświatowej kadry kierowniczej – zarządzanie oświatą (210 godz.),
 • kurs pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu (150 godz.), 
 • kurs przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu (150 godz.),
 • kurs w zakresie wychowania do życia w rodzinie (300 godz. – w tym 60 godz. praktyki pedagogicznej) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, z późn. zm., placówki doskonalenia nauczycieli NIE ORGANIZUJĄ kursu pedagogicznego, umożliwiającego uzupełnienie kwalifikacji pedagogicznych do pracy w szkole/placówce oraz kursów: dla bibliotekarzy szkolnych, z zakresu oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki i in. Kwalifikacje można uzupełnić korzystając z oferty studiów podyplomowych uczelni wyższych – zobacz nadesłane propozycje.

Organizacja kursów kwalifikacyjnych przez PCEN w Gdańsku:

 • Kursy kwalifikacyjne są odpłatną formą dokształcania zawodowego dla czynnych zawodowo nauczycieli.
 • Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy zainteresowanych (!). 
 • O naborze na kursy informujemy na stronie głównej PCEN, przyjmując wstępne zgłoszenia w formie elektronicznej. O wynikach rekrutacji zgłaszający się są informowani indywidualnie. 
 • Po zakończeniu rekrutacji i przed rozpoczęciem kursu zarejestrowani otrzymują na podany adres mail formularze zgłoszenia. Oryginały wypełnionych formularzy w formie papierowej wraz z potwierdzeniem zatrudnienia w szkole / placówce oświatowej należy dostarczyć do sekretariatu PCEN.
 • Zajęcia będą prowadzone w trybie weekendowym wg ustalonego harmonogramu w siedzibie Centrum, w Gdańsku lub innym uzgodnionym z zamawiającym miejscu.
 • Centrum proponuje również realizację kursu na zamówienie. Szczegóły są ustalane indywidualnie, po przesłaniu zapytania/zamówienia na adres: sekretariat@pcen.gda.pl 

INNE KURSY nadające uprawnienia realizowane przez PCEN w Gdańsku:

 • Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy – 30 godz. dyd. 
 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – 48 godz. dyd. – rekrutacja trwa 
 • Kurs na kierownika wypoczynku  – 10 godz. dyd. 

POLECAMY również zapoznanie się z wykazem akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli Kuratorium Oświaty w Gdańsku: zobacz

KONTAKT: tel. 58 340 41 42, 58 340 41 14 - pn.- pt., w godz. 7.30-15.30
e-mail: sekretariat@pcen.gda.pl 

Przejdź do góry strony