Inspirujmy się. Sieć nauczycieli fizyki z doradcą metodycznym

Status:

zamknięta

Adresaci:

nauczyciele fizyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych

O szkoleniu / programie:

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli fizyki to jedna z wielu form realizacji zadań doradcy metodycznego. Sieć została utworzona w celu pomocy nauczycielom szkół i placówek w ich rozwoju oraz w doskonaleniu zawodowym. Głównym zadaniem sieci będzie wzajemne inspirowanie się, a przy okazji rozwijanie umiejętności metodycznych i proponowanie działań innowacyjnych w naszych działaniach edukacyjnych.

Sieć rozpoczyna swoje działanie w listopadzie 2020 r. i w obecnej sytuacji planowane są comiesięczne spotkania on-line, jako krótkie spotkania na wizji (potrzebny mikrofon i ewentualnie kamerka) – 1-2 godziny lekcyjne.

 

1. Spotkanie inauguracyjne - 07.12.2020 r., godz. 17.00 - 18.00, webinarium online - 1 godz. dyd. prowadzący: Tomasz Kacik - doradca metodyczny
Pierwsze spotkanie sieci nauczycieli fizyki z założenia jest spotkaniem organizacyjnym, podczas którego krótko zostaną przedstawione zadania doradcy metodycznego, propozycje spotkań i kanały komunikacji. Druga część spotkania będzie oparta na omówieniu i przedstawieniu możliwości przeprowadzenia doświadczeń - na jednym przykładzie (wraz z pomiarami i ich opracowaniem) podczas zdalnych lekcji fizyki.

Odniesienie pracy sieci do podstawy programowej;

II etap edukacyjny:

 • III Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników
 • II.6) wyznacza wartość prędkości i drogę z wykresów zależności prędkości i drogi od czasu dla ruchu prostoliniowego odcinkami jednostajnego oraz rysuje te wykresy na podstawie podanych informacji;
 • II.7) nazywa ruchem jednostajnie przyspieszonym ruch, w którym wartość prędkości rośnie w jednostkowych przedziałach czasu o tę samą wartość, a ruchem jednostajnie opóźnionym - ruch,w którym wartość prędkości maleje w jednostkowych przedziałach czasu o tę samą wartość.

III etap edukacyjny:

 • III. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.
 • II.3) opisuje ruchy prostoliniowe jednostajne i jednostajnie zmienne, posługując się zależnościami położenia, wartości prędkości oraz drogi od czasu.

 

2. Drugie spotkanie "Lekcja odwrócona, praktyczne porady" 09.02.2021 r., godz. 16.30-17.30, webinarium online – 1,3 godz. dyd.; prowadzący: Tomasz Kacik - doradca metodyczny
Drugie spotkanie sieci nauczycieli fizyki poświęcone będzie metodzie nauczania zwanej lekcją odwróconą (ang. flipped teaching). Prowadzący skupi się przede wszystkim na praktycznych poradach i narzędziach wartych uwadze przy realizacji tej metody. Podczas spotkania będą wskazywane przykłady realizacji materiału zarówno dla drugiego (szkoła podstawowa) jak i trzeciego etapu edukacji (szkoła ponadpodstawowa).

Odniesienie pracy sieci do podstawy programowej; II etap edukacyjny: III.2 posługuje się pojęciem mocy wraz z jej jednostką; stosuje do obliczeń związek mocy z pracą i czasem, w którym została wykonana;  III etap edukacyjny (zakres rozszerzony) II.24 posługuje się pojęciem ciśnienia hydrostatycznego i stosuje je do obliczeń; analizuje równowagę cieczy w naczyniach połączonych;

 

3. Trzecie spotkanie "Energia elektryczna a zmiana klimatu"  09.03.2021 r., godz. 15.30-16.30, webinarium online  1,3 godz. dyd.; prowadzący: Mariola Romel-Kosiedowska, Tomasz Kacik - doradca metodyczny
Trzecie spotkanie sieci nauczycieli fizyki będzie poświęcone edukacji globalnej ze szczególnym naciskiem na edukację klimatyczną. Prowadząca spotkanie przedstawi jeden ze swoich wyników pracy i wnioski z udziału w programie 1Planet4All - Razem dla klimatu! realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (2020-2023). Program ten skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a głównym jego celem jest budowanie świadomości klimatycznej społeczności.
Uwaga: Każdy uczestnik przed spotkaniem powinien zaopatrzyć się w miarę aktualny rachunek za prąd.

 

4. Czwarte spotkanie "Myślenie wizualne, czyli co powinniśmy wiedzieć o sketchnoting’u" 13.04.2021 r., godz. 15.30-16.30, webinarium online  1,3 godz. dyd.; prowadzący: Joanna Hajduk, Tomasz Kacik - doradca metodyczny
Czwarte spotkanie sieci nauczycieli fizyki będzie poświęcone myśleniu wizualnemu, czyli wspomaganiu zapamiętywania informacji poprzez wizualne notatki. Spotkanie poprowadzi nasza koleżanka, stała uczestniczka sieci, nauczycieli fizyki - Joanna Hajduk, która na co dzień prowadzi zajęcia wykorzystując sketchnoting. Przedstawi metody pracy i sposoby wykorzystania sketchnotingu na przykładzie materiałów realizowanych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej: „Praca i moc” oraz „Rodzaje energii mechanicznej”.

 

5. Piąte spotkanie "Myślenie wizualne, praktyka czyni mistrza" – 08.06.2021 r. godz. 16.30-17.30 – szkolenie online – 1,3 godz. dyd.; prowadzący: Joanna Hajduk, Tomasz Kacik - doradca metodyczny
Na piątym spotkaniu sieci nauczycieli fizyki będzie poznawać techniki wykorzystania myślenia wizualnego, czyli wspomaganiu zapamiętywania informacji poprzez wizualne notatki.
Spotkanie poprowadzi nasza koleżanka, stała uczestniczka sieci, nauczycieli fizyki - Joanna Hajduk, która na co dzień prowadzi zajęcia wykorzystując sketchnoting. Spotkanie będzie miało formę warsztatową. Uczestnicy krok po kroku, wspólnie z prowadzącym, będą mogli wykonać przykładową notatkę. Nauczą się rysowania podstawowych ikon i grafik.

Odniesienie pracy sieci do podstawy programowej:

Wymagania ogólne: I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości, II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych; IV. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych.

II etap edukacyjny

 • Wymagania przekrojowe: Uczeń: 6) przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących, wynikającej z dokładności pomiaru lub z danych; 7) przelicza wielokrotności i podwielokrotności (mikro-, mili-, centy-, hekto-, kilo-, mega-);
 • Wymagania szczegółowe: Uczeń: III.2. posługuje się pojęciem mocy wraz z jej jednostką; stosuje do obliczeń związek mocy z pracą i czasem, w którym została wykonana; III.5. wykorzystuje zasadę zachowania energii do opisu zjawisk oraz zasadę zachowania energii mechanicznej do obliczeń; VI.10. posługuje się pojęciem pracy i mocy prądu elektrycznego wraz z ich jednostkami; stosuje do obliczeń związki między tymi wielkościami; przelicza energię elektryczną wyrażoną w kilowatogodzinach na dżule i odwrotnie; VI.11. wyróżnia formy energii, na jakie jest zamieniana energia elektryczna; wskazuje źródła energii elektrycznej i odbiorniki.

III etap edukacyjny (zakres podstawowy)

 • Wymagania przekrojowe: Uczeń: 14. przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących wynikającej z dokładności pomiaru lub z danych;
 • Wymagania szczegółowe: Uczeń: II.10. posługuje się pojęciami pracy mechanicznej, mocy, energii kinetycznej, energii potencjalnej wraz z ich jednostkami; stosuje zasadę zachowania energii mechanicznej do obliczeń; VII. 6. wykorzystuje dane znamionowe urządzeń elektrycznych do obliczeń.

 

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  10 godz. dydaktycznych

Termin:

7 grudnia 2020 (poniedziałek) - 25 czerwca 2021 (piątek)

Sieć rozpoczyna swoje działanie w grudniu 2020 r. i w obecnej sytuacji planowane są comiesięczne spotkania on-line. Terminy kolejnych spotkań w roku szkolnym 2020/2021 będą podawane sukcesywnie powyżej.

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Tomasz Kacik grafika

Tomasz Kacik

Zdolni z Pomorza - lider sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki, nauczyciel doradca metodyczny ds. fizyki

e-mail: tomasz.kacik@cen.gda.pl

nauczyciele szkół ponadpodstawowych miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego 
Zobacz serwis tematyczny CEN: Fizyka
Strona projektu: Zdolni z Pomorza

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz - tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych - na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online - w swoim koncie w systemie CEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej CEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez CEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Rejestracja na spotkanie stacjonarnie w siedzibie CEN w Gdańsku jest równoznaczna z zapoznaniem się z treścią i zobowiązaniem przestrzegania zapisów Regulaminu w sprawie przestrzegania wytycznych sanitarnych obowiązujących w czasie zagrożenia epidemiologicznego - dostępnym TUTAJ. 
 2. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) - jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej - z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia / rozwiązania).
  Wyjątkowo uczestnicy sieci w ramach projektu Zdolni z Pomorza otrzymują zaświadczenia po każdym spotkaniu. 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

20

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.