Inspirujmy się. Sieć nauczycieli religii szkół podstawowych z doradcą metodycznym

Status:

zamknięta

Adresaci:

nauczyciele religii szkół podstawowych

O szkoleniu / programie:

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli religii, to jedna z wielu form realizacji zadań doradcy metodycznego. Sieć została utworzona w celu pomocy nauczycielom religii szkół i placówek w ich rozwoju oraz w doskonaleniu zawodowym. Głównym zadaniem sieci będzie integracja środowiska, wzajemne inspirowanie się, a przy okazji rozwijanie umiejętności metodycznych i proponowanie działań innowacyjnych w pracy katechetycznej. Sieć rozpoczyna swoje działanie w grudniu 2020 r. i w obecnej sytuacji planowane są comiesięczne spotkania on-line, jako krótkie spotkania na wizji (potrzebny mikrofon i ewentualnie kamerka) – 1-2 godziny lekcyjne. 

 

Terminy kolejnych spotkań w roku szkolnym 2020/2021 będą podawane sukcesywnie poniżej.

 

I. Termin: 04.12.2020 r., godz. 17.00 - 18.00  (1,3 godz. dydakt.), webinarium online, prowadząca: Teresa Michalska, gość spotkania: Dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Gdańskiej ks. Tyberiusz Kroplewski

Pierwsze spotkanie sieci nauczycieli religii szkół podstawowych z założenia jest spotkaniem organizacyjnym, podczas którego krótko zostaną przedstawione zadania doradcy metodycznego, propozycje spotkań i kanały komunikacji. Druga część spotkania będzie oparta na przedstawieniu doświadczeń w zakresie wolontariatu. Wolontariat jako możliwości: aktywizacji społecznej i zawodowej, budowania relacji oraz świadczenia konkretnej pomocy poprzez realizację projektów i akcji charytatywnych

 

II. Termin: 25.01.2021 r., godz. 17.30 - 19.00  (2 godz. dydakt.), webinarium online, prowadząca: Anna Kasperek

Drugie spotkanie sieci nauczycieli religii szkół podstawowych będzie miało charakter szkoleniowy. Podczas webinarium zostanie zaprezentowana platforma Nearpod, jako interaktywne narzędzie w pracy katechety. Jest to aplikacja do tworzenia interaktywnych lekcji, sprawdza się zarówno podczas nauczania zdalnego, jak i w formie tradycyjnej. Pokazanie podstawowych możliwości przydatnych do tworzenia lekcji: podstawowe szablony, linki z Internetu, spacer VR Field Trip, Nearpod 3 D, Sway, Audio, PDF Viewer i innych; Przetestowanie możliwych aktywności: tworzenie quizu, pytanie otwarte, połączenia (tekst – obraz, tekst – tekst, obraz - obraz), możliwość rysowania, tablicy współpracy, sonda, uzupełnianie brakujących słów, memory. Aplikacja Nearpod umożliwi przygotowanie e-katechezy, która zaktywizuje i zainteresuje uczniów. 

 

III. Termin: 22.02.2021 r., godz. 18.00 - 19.30  (2 godz. dydakt.), webinarium online, prowadząca: Teresa Michalska, gość spotkania: ks. dr Rafał Barciński

Trzecie spotkanie sieci nauczycieli religii szkół podstawowych z doradcą metodycznym będzie miało charakter formacyjny. Poprowadzi je ks. dr Rafał Barciński - ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Temat spotkania: "Być uczniem Chrystusa dziś. Od słuchania do wolności". Cele spotkania: 
- pogłębienie wiedzy dotyczącej współczesnych zagrożeń dla wierzących w Chrystusa; 
- odkrycie remedium na te zagrożenia oraz zmierzenie się z jego zastosowaniem.
Będziemy próbowali zrozumieć, co to znaczy słuchać aktywnie Boga i uczyli się, jak to czynić, by być prawdziwie wolnymi ludźmi i tożsamymi z sobą.

 

IV. Termin: 24.03.2021 r., godz. 17.00 - 18.30  (2 godz. dydakt.), webinarium online, prowadząca: Teresa Michalska, gość spotkania: ks. dr Krzysztof Kinowski

Czwarte spotkanie sieci nauczycieli religii szkół podstawowych z doradcą metodycznym, którego gościem będzie ks.dr Krzysztof Kinowski, biblista, rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego. Temat: “Pismo Święte jako fundament doświadczenia wiary w katechezie szkolnej”. Realizacja tematu:
1. Wiedza a doświadczenie - Wezwania współczesnej katechezy szkolnej. Niekiedy przeciwstawia się doświadczenie wiary (kerygmat) wiedzy przekazywanej w katechezie. Obie rzeczywistości są jednak komplementarne i wzajemnie się uzupełniają w myśl zasady, że wiara szuka zrozumienia (fides quaerens intellectum), a ludzki rozum szuka i potrzebuje wiary (intellectus quaerens fidem).
2. Dynamika żywego i skutecznego Słowa Bożego w katechezie szkolnej.
3. Bóg mówi do człowieka - Aktualizacja Słowa Bożego w katechezie szkolnej. Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym domaga się nieustannej aktualizacji i kontekstualizacji przez wspólnotę wierzących oraz przez każdorazowego jego czytelnika.
4. Dyskusja problemowa. Na zakończenie spotkania zapraszamy uczestników do dyskusji za pośrednictwem czatu.

 

V. Termin: 12.04.2021 r., godz. 17.30 - 19.00  (2 godz. dydakt.), webinarium online, prowadząca: Teresa Michalska, gość spotkania: dr n. hum. Ewa Binkuńska

Piąte spotkanie sieci nauczycieli religii szkół podstawowych z doradcą metodycznym będzie miało charakter szkoleniowy.
Temat: Przygotowanie głosu do pracy w szkole po dłuższej przerwie. Profilaktyka emisji i higieny głosu. Program szkolenia:

 • Rodzaje i cel ćwiczeń oddechowych (ćwiczenia po przebytym zakażeniu Covid, ćwiczenia w emisji głosu oraz pozostałe rodzaje ćwiczeń oddechowych)
 • Ćwiczenia fonacji – profilaktyka i rozgrzewka głosu mówionego. Wykorzystanie rezonansu w emisji głosu. Ćwiczenia dykcji – „triki” głosowe a higiena głosu.
 • Grupa ćwiczeń rozluźniających w emisji głosu.

 

VI. Termin: 11.05.2021 r., godz. 17.00 - 18.30  (2 godz. dydakt.), webinarium online, prowadząca: Teresa Michalska, gość spotkania: ks. dr Piotr Kwiatek
Szóste spotkanie sieci nauczycieli religii szkół podstawowych, którego gościem będzie franciszkanin ks. dr Piotr Kwiatek
Temat: Dobrostan a cyberprzestrzeń. Współczesne wyzwania dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 • Naukowe podejście do szczęścia (dobrostan). Kilka słów o psychologii pozytywnej. 
 • Współczesne konteksty: pandemia, praca zdalna, depresja uczniów.
 • Zjawisko FOMO - wyzwania. 
 • W stronę JOMO oraz dobrostanu w cyberprzestrzeni.
 • Wychowanie do świadomego wyboru.

 

VII. Termin: 12.06.2021r. godz. 7.30 - 15.30 (4 godz. dydakt.) “Katecheci na Camino”, prowadzący: ks. dr Adam Jeszka, ks. Tyberiusz Kroplewski, ks. Krzysztof Sagan, Teresa Michalska,
Siódme spotkanie nauczycieli religii z doradcą metodycznym będzie podsumowaniem rocznej pracy w roku szkolnym 2020/21. Będzie też możliwość pokonania pieszo I etapu Pomorskiego Szlaku św. Jakuba. Będzie to czas modlitwy, poszerzenia wiedzy o regionie,  budowania relacji, refleksji, podsumowań, ewaluacji oraz przygotowania  propozycji do planu pracy sieci na rok szkolny 2021/22.

Program spotkania “Katecheci na Camino”:

I część:

1. Msza Św. w kościele św. Jakuba w Gd. Oliwie - godz. 7.30

2. Wykład - ks. dr Adam Jeszka  - “Historia Pomorskiej Drogi Św. Jakuba Apostoła” - godz. 8.10 - 8.55

II. część:

Wyjście lub przejazd trasą Gd. Oliwa - Żukowo indywidualnie, pieszo lub środkami komunikacji 19 km, w godz. 9.00 - 14.00

III. część:

1.Zwiedzanie zabytkowego kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie godz. 14.00 - 14.30 - proboszcz parafii ks. Krzysztof Sagan 

2. Sala konferencyjna - szkolenie

3. Zakończenie spotkania - godz.15.30

W związku z tym, iż forma doskonalenia ma charakter wyjazdowy, wszystkich uczestników dotyczą obowiązujące normy sanitarno - epidemiologiczne oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Ubezpieczenie we własnym zakresie!

 

Odniesienie pracy sieci do podstawy programowej: 

Program kl. VII - VIII. Cele katechetyczne – wymagania ogólne IV. Kształtowanie sumienia, postaw moralnych oraz samooceny. Uczeń w oparciu o posiadaną wiedzę wypracowuje względnie stałe zachowania, reakcje poznawcze, emocjonalnie umotywowane wartościami najwyższymi, odnosząc je zwłaszcza do miłości Boga, Kościoła, Ojczyzny i rodziny; osiąga pewną integrację życia psychicznego, fizycznego, uczuciowego, intelektualnego i religijnego; nabywa umiejętność oceny swego postępowania moralnego, konfrontując je z nauką Bożą; w sposób twórczy wykorzystuje opinie, oceny, które o sobie słyszy, do budowania właściwych relacji międzyludzkich; rozumie potrzebę podejmowania odpowiedzialnych wyborów.

II. Przyjaźń Etap III 8. Zaprzyjaźnić się z innymi. Wolontariat.
– Poznanie wolontariatu jako drogi poszerzania przyjacielskich relacji z innymi.
– Zachęcenie do zaangażowania się w dzieła wolontariatu: 

 • określa, co to jest wolontariat,
 • wymienia rodzaje pracy wolontariatu,
 • wskazuje sposoby włączenia się w wolontariat w swojej miejscowości lub okolicy,
 • charakteryzuje owoce zaangażowania się w wolontariat,
 • wyjaśnia słowa Jezusa „Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”,
 • nawiązuje przyjacielskie relacje z innymi ludźmi: wolontariuszami i potrzebującymi pomocy,
 • szuka grupy, z którą chce pomagać innym.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  10 godz. dydaktycznych

Termin:

4 grudnia 2020 (piątek) - 12 czerwca 2021 (sobota)

Sieć rozpoczyna swoje działanie w grudniu 2020 r. i w obecnej sytuacji planowane są comiesięczne spotkania on-line, jako krótkie spotkania na wizji (potrzebny mikrofon i ewentualnie kamerka) – 1-2 godziny lekcyjne. 

Terminy kolejnych spotkań w roku szkolnym 2020/2021 będą podawane sukcesywnie.

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Teresa Michalska grafika

Teresa Michalska

nauczyciel doradca metodyczny ds. religii

e-mail: t.michalska.doradca@cen.gda.pl

nauczyciele szkół podstawowych miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego 

Zobacz serwis tematyczny CEN: Religia

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz - tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych - na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online - w swoim koncie w systemie CEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej CEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez CEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Rejestracja na spotkanie stacjonarnie w siedzibie CEN w Gdańsku jest równoznaczna z zapoznaniem się z treścią i zobowiązaniem przestrzegania zapisów Regulaminu w sprawie przestrzegania wytycznych sanitarnych obowiązujących w czasie zagrożenia epidemiologicznego - dostępnym TUTAJ. 
 2. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) - jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej - z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia / rozwiązania).
  Wyjątkowo uczestnicy sieci w ramach projektu Zdolni z Pomorza otrzymują zaświadczenia po każdym spotkaniu. 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

90

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.