Inspirujmy się. Sieć nauczycieli religii szkół ponadpodstawowych z doradcą metodycznym

Status:

otwarta – lista główna

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  10 godz. dydaktycznych

O szkoleniu / programie:

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli religii, to jedna z wielu form realizacji zadań doradcy metodycznego. Sieć została utworzona w celu integracji nauczycieli religii szkół ponadpodstawowych i placówek w ich rozwoju oraz w doskonaleniu zawodowym i duchowym. Głównym zadaniem sieci będzie wzajemne inspirowanie, a przy okazji rozwijanie umiejętności metodycznych i promowanie działań innowacyjnych w pracy katechetycznej. 

Sieć rozpoczyna swoje działanie w grudniu 2020 r. i w obecnej sytuacji planowane są comiesięczne spotkania on-line, jako krótkie, comiesięczne spotkania na wizji (potrzebny mikrofon i ewentualnie kamerka) -1-2 godziny dydaktyczne. Terminy kolejnych spotkań w roku szkolnym 2020/2021 będą podawane sukcesywnie poniżej.

 

 • 15.12.2020 r. - godz. 16.30 - 17.30 (1 godz. dydakt.) - webinarium online - prowadząca: Anna Hochleitner, gość: ks. Dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Gdańskiej 
  Pierwsze spotkanie organizacyjne sieci nauczycieli religii ze szkół ponadpodstawowych. W trakcie spotkania zostaną przedstawione zadania doradcy metodycznego, propozycje spotkań i kanały komunikacji. Druga część spotkania będzie oparta na omówieniu i przedstawieniu metody heurystycznej, bliskiej św. Janowi Pawłowi II, która pozwala uczniom na odnalezienie prawdy w sobie.
   
 • 19.01.2021 r. - godz. 16.30-18.00 (2 godz. dydakt.) - Wędrówki Jezusa po Ziemi Świętej - webinarium online - prowadzący:  ks. dr Piotr Przyborek 
  Drugie spotkanie sieci nauczycieli religii szkół ponadpodstawowych będzie dotyczyć postaci Jezusa Chrystusa w perspektywie historyczno-topograficzno-geograficznej jak i teologicznej. Przedmiotem będzie wskazanie konkretnych miejsc Ziemi Świętej  i pogłębienie refleksji, nad tym co się tam dokonało. Celem jest przybliżenie realiów i znaczenia najważniejszego etapu biblijnej historii zbawienia.
   
 • 09.02.2021 r. - godz.16.30-18.00 (2 godz. dydakt.) - Edyta Stein naucza kobiety o kobiecości "Żadna kobieta nie jest tylko kobietą" webinarium online - prowadząca: Anna Hochleitner, gość: dr Dorota Dźwig
  Trzecie spotkanie sieci nauczycieli religii szkół ponadpodstawowych będzie poświęcone omówieniu zadań i powołania kobiety w świetle antropologii filozoficznej i Objawienia Bożego w ujęciu filozofii Edyty Stein.
  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z myślą filozoficzno-teologiczną dr Edyty Stein (fenomenologia) dotyczącą powołania i zadań kobiety we współczesnym świecie.
  Uczestnicy webinarium zostaną wprowadzeni w metody badawcze dr Edyty Stein (psychologiczna, filozoficzna, teologiczna), które mogą być pomocne na lekcjach religii w tematyce pochodzenia człowieka: mężczyzny i kobiety, w perspektywie integralności bytowej. Dopełnieniem będą warsztaty dla uczestników spotkania prezentujące scenariusz lekcji religii realizowane w dodatkowym terminie. 

 

 • 23.03.2021 r. - godz.16.30-18.00 (2 godz. dydakt.) - Wyzwania katechety we współczesnej edukacji - nauczyciel jako mentor webinarium online - prowadząca: Anna Hochleitner, gość: Robert Cyrta
  Czwarte spotkanie sieci nauczycieli religii szkół ponadpodstawowych będzie poświęcone omówieniu wyzwań współczesnej edukacji w nauczaniu w formie stacjonarnej i zdalnej. Celem szkolenia będzie przybliżenie metod edukacyjnych w atrakcyjnym przekazywaniu treści oraz budowaniu relacji przy wykorzystaniu elementów: bibliodramy, założeń myślenia krytycznego, medytacji oraz innych form pracy umożliwiających odkrywanie przez ucznia różnicy między opinią a faktem. Prowadzący spojrzy również na wyzwania towarzyszące współczesnej edukacji oczyma nauczyciela/katechety jako mentora i tutora.

 

Odniesienie pracy sieci do podstawy programowej;

Szkoła ponadpodstawowa (PP) to wychowanie religijne do dorosłości chrześcijańskiej, pogłębienie znajomości Biblii i Tradycji, kształtowanie tożsamości kościelnej połączone z podejmowaniem działań apostolskich. Na tym poziomie mocno jest podkreślona apologia wiary, czyli uzasadnienie wiary najpierw przez ucznia dla siebie samego, a później również po to, by stawać się apostołem we współczesnym świecie

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Adresaci:

nauczyciele religii szkół ponadpodstawowych 

Termin:

15 grudnia 2020 (wtorek) - 8 czerwca 2021 (wtorek)

Planowane są comiesięczne spotkania w wymiarze ok. 1-2 godziny lekcyjne. 
Terminy kolejnych spotkań w roku szkolnym 2020/2021 będą podawane sukcesywnie powyżej.

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Anna Hochleitner grafika

Anna Hochleitner

nauczyciel doradca metodyczny ds. religii

e-mail: a.hochleitner.doradca@cen.gda.pl

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz - tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta - w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację - poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych - na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online - w swoim koncie w systemie CEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji), posiadać zainstalowaną wtyczkę Adobe Flash Player (do pobrania ze strony: https://get.adobe.com/pl/flashplayer) i zezwolić na jej działanie. Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej CEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez CEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Rejestracja na spotkanie stacjonarnie w siedzibie CEN w Gdańsku jest równoznaczna z zapoznaniem się z treścią i zobowiązaniem przestrzegania zapisów Regulaminu w sprawie przestrzegania wytycznych sanitarnych obowiązujących w czasie zagrożenia epidemiologicznego - dostępnym TUTAJ. 
 2. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) - jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej - z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia / rozwiązania).
  Wyjątkowo uczestnicy sieci w ramach projektu Zdolni z Pomorza otrzymują zaświadczenia po każdym spotkaniu. 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

95