Diagnoza funkcjonalna w praktyce szkolnej

Adresaci:

nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych i województwa pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka on-line

Szkolenie realizowane jest w ramach cyklu dotyczącego wdrażania założeń edukacji włączającej. Obejmuje ono swoją tematyką zagadnienia związane z rozpoznawaniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów i uczennic, odgrywających kluczową rolę dla efektywności procesu dydaktycznego oraz udzielanego wsparcia. Głównym celem warsztatów jest dostarczenie wiedzy na temat założeń diagnozy funkcjonalnej i zaprezentowanie praktycznych aspektów jej wykorzystania. W części wprowadzającej model biopsychospołeczny w diagnozie zostanie porównany z modelem biomedycznym. Następnie przedstawiony zostanie przykładowy projekt arkusza diagnostycznego zainspirowanego klasyfikacją ICF. Podczas szkolenia wykorzystane będą metody pracy warsztatowej, dzięki którym uczestniczki i uczestnicy spotkania odwołując się do swoich doświadczeń zebranych w trakcie pracy w przedszkolu czy szkole, opracują przykładowe sposoby wsparcia ucznia. Udział w szkoleniu powinien przyczynić się do poprawy efektywności edukacji uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi oraz wdrażania założeń edukacji włączającej.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność podczas minimum 80% czasu trwania szkolenia.

Odniesienie do podstawy programowej: 

podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum:
”Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia,  stosownie do jego potrzeb i możliwości. Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się. Wybór form indywidualizacji nauczania powinien wynikać z rozpoznania potencjału każdego ucznia. Uczniom z niepełnosprawnościami szkoła zapewnia optymalne warunki pracy”.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Prowadząca/y:

Łukasz Franków grafika

Łukasz Franków

nauczyciel konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Forma i czas trwania:

warsztaty,  3 godz. dydaktyczne

Szkolenie uwzględnia wykorzystywanie narzędzi w edukacji zdalnej.

Termin:

9 listopada 2023 (czwartek), godz. 16:00-18:15

Miejsce szkolenia:

on-line – GoogleMeet

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

33

Koordynator:

Łukasz Franków

nauczyciel konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

e-mail: lukasz.frankow@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 17