Pomorska i ukraińska szkoła – jak być bardziej dla siebie, łącząc doświadczenia?

Adresaci:

dyrektorzy, bibliotekarze, pedagodzy i psycholodzy szkół podstawowych oraz zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

O szkoleniu / programie:

Ikonka on-line

Konferencja jest potrzebą serca i chęcią zmierzenia się z czułością i uważnością z wyzwaniami w pomorskiej szkole ukraińskich oraz polskich uczniów i nauczycieli w związku z wojną w Ukrainie. Celem konferencji jest doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb danej społeczności. W trakcie konferencji porozmawiamy o kluczowych kompetencjach XXI wieku  potrzebnych „tu i teraz”. Spojrzymy na te kompetencje, ale i potrzeby „od zaraz” z perspektywy ukraińskich uczniów w polskiej szkole. Będziemy mieli czas na zastanowienie się, w jaki sposób najlepiej wspierać dzieci/uczniów z Ukrainy w procesie uczenia się języka polskiego. Otrzymasz 10 podpowiedzi, jak wspomóc ucznia z doświadczeniem migracji w osiągnięciu sukcesu na egzaminie ósmoklasisty – wsparcie ucznia w opanowaniu języka polskiego to zadanie dla nauczycieli wszystkich przedmiotów. Poznamy wyniki badań przeprowadzanych przez socjolożkę z Ukrainy wśród dzieci/uczniów z Ukrainy i ich rodziców. Poczujemy, jak stawać się delikatnym/ą w pracy z ludźmi i budować gotowość swoją i szkoły na zmianę/y. Pracownik socjalny i eko-art-terapeutka z Ukrainy opowie o swoim projekcie wsparcia dzieci z Ukrainy przebywających w Polsce w ramach 17 celów zrównoważonego rozwoju. Jeżeli chcesz doskonalić w sobie otwartość i gotowość do zmian, które Ci obecnie towarzyszą, to ta konferencja jest dla Ciebie.

 

program
 

11.45

możliwość wejścia na platformę ClickMeeting

12.00

powitanie uczestników

Ewa Furche – dyrektor Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

12.05

Kluczowe kompetencje XXI wieku potrzebne od zaraz – ukraińscy uczniowie w polskiej szkole

dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM – Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

12.35

Co mówią nam uczniowie z Ukrainy i ich rodzice?

dr Inna Shostak – doktor nauk historycznych, docent Katedry bezpieczeństwa narodowego i politologii Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska”, socjolog

12.55

Bądź delikatny w pracy z ludźmi

Paweł Burczyk – aktor teatralny i filmowy, nauczycieli i mentor, współlaureat Oskara (za film Ida)

13.35

Jak wspomóc ucznia z doświadczeniem migracji w osiągnięciu sukcesu na egzaminie ósmoklasisty – 10 podpowiedzi

dr Beata Katarzyna Jędryka – adiunkt w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

14.00

Klub książki celów zrównoważonego rozwoju dla dzieci z Ukrainy w Polsce

Olena Ivanchenko – pracownik socjalny i eko-art-terapeutka z Ukrainy, pracuje z dziećmi z Ukrainy w Polsce, wspierając i harmonizując ich stan emocjonalny

14.20

Gotowość Twoja i szkoły na zmiany

Dorota Suchacz – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, doradca metodyczny ds. języka angielskiego

14.45

zakończenie konferencji

 

 

 

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

80% obecności podczas konferencji.

Odniesienie do podstawy programowej: 

Wyciąg z podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej oraz liceum i technikum:

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu m.in:

 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 • ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej to m.in.:

 • sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;
 • rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
 • praca w zespole i społeczna aktywność.

Celem kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym
i technikum jest m.in:

 • zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;
 • łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi;
 • rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;
 • rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie.

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym i technikum należą:

 • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie, to podstawowa umiejętność społeczna, której podstawą jest znajomość norm językowych oraz tworzenie podstaw porozumienia się w różnych sytuacjach komunikacyjnych;
 • umiejętność współpracy w grupie i podejmowania działań indywidualnych.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

Prowadząca/y:

dr Beata Katarzyna Jędryka grafika

dr Beata Katarzyna Jędryka

adiunkt w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, glottodydaktyk i pedagog. Autorka specjalizacji glottodydaktycznej na Wydziale Polonistyki oraz ścieżki Dydaktyka języka polskiego jako obcego w ramach studiów podyplomowych „Filologia w praktyce”, metodyk i praktyk nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego/ odziedziczonego dzieci i dorosłych. Autorka licznych pomocy dydaktycznych do nauczania języka polskiego jako obcego oraz drugiego, w tym pierwszej w Polsce Metodyki nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku przedszkolnym oraz programu dydaktycznego Ja i mój świat. Specjalizuje się w rozwiązaniach metodyczno-dydaktycznych z zakresu nauczania polszczyzny dzieci w wieku szkolnym oraz wczesnoszkolnym. Swoje praktyczne umiejętności zdobywała w Polsce, w Ukrainie oraz Stanach Zjednoczonych prowadząc zajęcia w szkołach polonijnych, szkołach dwujęzycznych oraz wielokulturowych placówkach przedszkolnych w New Jersey. Obecnie zajmuje się nauczaniem dwujęzycznym dzieci oraz dydaktyką języka polskiego jako języka edukacji szkolnej. Opracowuje materiały dydaktyczne dla uczniów z doświadczeniem migracji. Koordynator i współautor pakietu Nowe narzędzia i metody glottodydaktyczne – JES Przyroda.

dr Inna Shostak grafika

dr Inna Shostak

doktor nauk historycznych, docent Katedry bezpieczeństwa narodowego i politologii Uniwersytetu Narodowego «Akademia Ostrogska», socjolog
Urodziła się w Ostrogu w Ukrainie. W 2002 r. otrzymałam stopień magistra historii na Uniwersytecie Narodowym «Akademia Ostrogska». W 2004 r. obroniła doktorat, kierunek historia na Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki.  W latach 2015, 2016, 2017, 2019 była stypendystką Fundacji «Wolność i Demokracja».

Staże naukowe:
2011 – Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna Europy Wschodniej Uniwersytetu Wrocławskiego;
2017 – Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego;
2018 – Wyższa szkoła biznesu i przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim;
2022 – Zakład Historii XIX wieku Uniwersytetu Warszawskiego. 
Od 1995 r. jest członkiem Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej (Ostróg, Ukraina). Zainteresowania naukowe – artykuły naukowe:

 Olena Ivanchenko grafika

Olena Ivanchenko

posiada dyplom licencjata – Socjologia i Praca socjalna, ukończyła Kijowską Akademię Pracy i Relacji Socjalnych Federacji Spółek Zawodowych Ukrainy oraz m.in. Academy of Positive Psychotherapy Wiesbaden, Niemcy. Posiada Yale University Certificate by Coursera „The Science of Well-being"; ukończyła Międzynarodową Szkołę Art-Terapii Eko-Art Therapy. Uzyskała Certyfikat „Libraries in achieving Global Goals" ONZ, Sverige, Ministry of Foreign Affairs of Denmark.
Realizowała m.in. projekty: projekt edukacyjny dla szkół „Moneyboxes of Kindness" Fundacja Charytatywna "Hope and Believe"; Projekty Społeczne „Public Initiatives" Urząd Miasta Kijowa, projekt „Metro-art gallery". Koordynator Projektu „Let's do it. Ukraine". Organizator Projektu SOS Książki dla dzieci z Ukrainy przy współpracy z Ambasadą Szwecji na Ukrainie – książki zostały przekazane dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku, Bibliotece w Gdańsku i Związku Ukraińców w Giżycku (2022). 

 Paweł Burczyk grafika

Paweł Burczyk

aktor, reżyser, scenarzysta i producent.
Wykreował ponad 130 ról filmowych, telewizyjnych i teatralnych. Zaufało mu ponad stu reżyserów. Wykładowca akademicki z trzydziestoletnim doświadczeniem na uczelniach teatralnych: Akademia Teatralna w Warszawie, Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia (wydział aktorski), Accademia d' Arte Drammatica della Calabria. Wykłada również „Techniki aktorskie w Biznesie" na uczelniach: MBA Szkoła Główna Krajowa, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Kozminski Advanced Management Program – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

dr hab. Stanisław Czachorowski grafika

dr hab. Stanisław Czachorowski

prof. UWM, biolog, ekolog i entomolog zatrudniony w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska, na Wydziale Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie. Popularyzator nauki i bloger. Z wykształcenia i powołania nauczyciel (absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie). Doświadczenie dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia dla studentów biologii i biotechnologii, pielęgniarstwa oraz na interdyscyplinarnym kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodniczego, zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych związanych z kształceniem nauczycieli, wykłady dla dorosłych oraz słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Liczne wykłady i zajęcia praktyczne dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceum, w ramach projektów edukacyjnych oraz Uniwersytetu Dzieci. Inicjator i organizator olsztyńskiej kawiarni naukowej. Autor licznych artykułów dydaktycznych, broszur dla nauczycieli z zakresu edukacji ekologicznej i współautor podręcznika dla szkół.
W ostatnich latach intensywnie zajmuje się edukacją pozaformalną w różnorodnych formach. Organizator i koordynator Olsztyńskich Dni Nauki, pierwszej edycji w Olsztynie Europejskiej Nocy Naukowców, Nocy Biologów, Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy. Eksperymentuje z grywalizacją (gamifikacja), nauczaniem metodą projektu, notowaniem wizualnym (myślografia), kamishibai, grami dydaktycznymi oraz wykorzystaniem nowych technologii w edukacji pozaformalnej.

Więcej na e-portfolio:  https://czachorowski1963.blogspot.com/

Dorota Suchacz grafika

Dorota Suchacz

PCEN nauczyciel-doradca metodyczny ds. języka angielskiego

Prawnik, filolog angielski, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. dr W. Pniewskiego w Gdańsku, doradca metodyczny PCEN. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, coach i trener. Koordynator sieci dyrektorów województwa pomorskiego w Centrum Edukacji Nauczycieli (ABC Młodego Dyrektora). Autorka publikacji z zakresu prawa oświatowego i innowacyjnej edukacji (Edukacja Pomorska). Specjalizuje się w prawie oświatowym, wspomaganiu sprawnego zarządzania oświatą z zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz zarządzaniu zmianą dla rozwoju i wzmacniania placówek edukacyjnych.

Forma i czas trwania:

konferencja online,  3.5 godz. dydaktycznych

Termin:

8 grudnia 2022 (czwartek), godz. 12:00-15:00

Miejsce szkolenia:

on-line – ClickMeeting

Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop oraz zamknięcie innych aplikacji. 

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online – w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 8. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 9. Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 10. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 11. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

180

Koordynator:

Ewa Furche grafika

Ewa Furche

dyrektor Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

e-mail: ewa.furche@pcen.gda.pl

tel. 58 34 04 110