Praca metodą projektu w kontekście edukacji morskiej, gr. III (samokształcenie kierowane)

Status:

zamknięta

Adresaci:

nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych woj. pomorskiego, uczestniczący w realizacji projektów z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego Samorządu Województwa Pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Na czym polega praca metodą projektu? Jak wykorzystać tę metodę dydaktyczną podczas zajęć pozalekcyjnych z zakresu edukacji morskiej? Na co zwrócić szczególną uwagę, aby realizowane działania sprzyjały efektywnemu rozwijaniu kompetencji kluczowych u uczniów? Po odpowiedzi na te pytania zapraszam na szkolenie e-learningowe, realizowane przede wszystkim poprzez samodzielną pracę uczestnika z zestawem nagrań i innych materiałów szkoleniowych. Dodatkowo co dwa tygodnie będą organizowane nieobowiązkowe konsultacje grupowe online (platforma ClickMeeting), umożliwiające przedyskutowanie zagadnień budzących wątpliwości czy podzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami. Uczestnicy szkolenia, przez cały czas trwania kursu i po jego zakończeniu, będą również mogli korzystać z telefonicznych i e-mailowych konsultacji indywidualnych z prowadzącym.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

  • samodzielne zapoznanie się z pakietem materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, udostępnionych na padlecie (link otrzymają osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu)
  • wykonanie zadań obowiązkowych: wypełnienie krótkiego pre-testu i post-testu oraz opracowanie i przesłanie za pomocą formularza elektronicznego zarysu scenariusza zajęć pozalekcyjnych prowadzonych metodą projektu (obejmującego 1 lub 2 godz. dydaktyczne) w terminie do 8 grudnia 2021 r.

Odniesienie do podstawy programowej: 

odniesienia do celów kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych (2017), m.in.: wzmacniania poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; rozwijania kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; rozwijania umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; rozbudzania ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; kształtowania postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; zachęcania do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Prowadząca/y:

Małgorzata Bukowska-Ulatowska grafika

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

CEN – nauczyciel konsultant ds. edukacji j. obcych. Koordynator Regionu Gdańsk IATEFL Poland

Forma i czas trwania:

szkolenie e-learning,  12 godz. dydaktycznych

Termin:

3 września 2021 (piątek) - 8 grudnia 2021 (środa)

Miejsce szkolenia:

offline – Padlet / praca własna,

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Małgorzata Bukowska-Ulatowska grafika

Małgorzata Bukowska-Ulatowska

nauczyciel konsultant ds.edukacji j. obcych, koordynator Regionu Gdańsk IATEFL Poland

e-mail: malgorzata.bukowska@cen.gda.pl

tel. 58 340 41 43

Zobacz serwis tematyczny CEN: Języki obce nowożytne

Inne uwagi:

  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń CEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając „Zarejestruj mnie”. 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji „Moje szkolenia”. 
  4. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń CEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji „Moje szkolenia” oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  5. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej.

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

100

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.