Szkoła przyszłości – szkołą dialogu i technologii

Adresaci:

nauczyciele i dyrektorzy szkół i placówek województwa pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

„Edukacja jest naszym paszportem do przyszłości,
ponieważ jutro należy do ludzi,

którzy przygotowują się do tego dzisiaj.”
Malcom X

 

Konferencja online poświęcona jest namysłowi nad szkołą oraz rolą i kompetencjami nauczyciela przyszłości – spojrzymy na nie z perspektywy badań naukowych. Zaprezentowane zostaną techniki i tajniki komunikowania, co w świetle szkoły wielokulturowej i wielojęzycznej, jaką staje się pomorska szkoła nabiera szczególnego znaczenia oraz wymiaru globalnego i międzykulturowego. Zgłębimy techniki i tajniki komunikowania oraz poszukamy piękna i bogactwa w wielojęzyczności. Wierzymy, że wiedzę można przekazać w sposób bardziej angażujący i pasjonujący. Wierzymy, że szkoła przyszłości to szkoła, w której  procesy edukacyjne będą bardziej wspierane przez nowoczesne technologie i narzędzia cyfrowe. Czy szkoła przyszłości może być szkołą wirtualną? Sama technologia to za mało, dobry klimat szkoły budują relacje. Poznamy, co o relacjach w edukacji mówią badania. (Auto)refleksja i krytyczna analiza własnego warsztatu pracy nauczyciela sprzyjają jego doskonaleniu i rozwojowi. Podczas konferencji zaprosimy do refleksji na temat sztuki budowania  relacji z uczniem, a także pracy wychowawczej.

Celem konferencji jest zachęcenie do poszukiwania pytań o edukację i szkołę przyszłości w dialogu ze sobą, społecznością szkolną i lokalną w kontekście pomorskiej szkoły. Wspólnie możemy zmieniać edukację i szkołę, Wiemy, jak to zrobić, żeby edukacja mogła być lepsza i innowacyjna. Jeżeli szukasz takich inspiracji – to ta konferencja jest dla Ciebie.

Konferencja ma odniesienie do 4. podstawowego kierunku realizacji polityki oświatowej państwa: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe
i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne

 

Program konferencji online
CENne 70 lat „Szkoła przyszłości – Szkołą dialogu i technologii”

Studio streamingowe CEN Pomorska Szkoła Hybrydowa
9 czerwca 2022 r., godz. 11:00

 

10:45 – 11:00

rejestracja online uczestników, którzy potwierdzili obecność i otrzymali link do platformy ClickMeeting
 

11:00 – 11:10

uroczyste otwarcie konferencji – Ewa Furche, p.o. dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
 

11:10 – 11:55

Techniki i tajniki komunikowaniadr hab. Piotr Łuszczykiewicz,
prof. UAM, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 

11:55 – 12:25

„Obyś cudze dzieci uczył!" Refleksje na temat pracy wychowawczej i sztuki budowania relacji z uczniem dr Marcin Szulc, prof. UG, Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański
 

12:25 – 13:05

Szkoła przyszłości – szkoła relacjidr Maciej Dębski, Instytut Socjologii, Uniwersytet Gdański
 

13:05 – 13:20

przerwa kawowa online
 

13:20 – 13:50

„Gdybyśmy mówili innym językiem, postrzegalibyśmy nieco inny świat” /Ludwig Wittgenstein/ –  jak w klasie wielojęzycznej mówić o pięknie i bogactwie świata
prof. dr hab. Aneta Lewińska, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański
 

13:50 – 14:20

Technologie w szkole przyszłościdr Grzegorz Stunża, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański
 

14:20 – 14:55

Nauczyciel przyszłości dr Renata Marciniak, profesor akredytowany przez Hiszpańskie Ministerstwo Edukacji oraz Katalońską Agencję Jakości Kształcenia Uniwersyteckiego, Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie
 

14:55 – 15:00

podsumowanie i zakończenie konferencji – Ewa Furche, p.o. dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

 

Partner: Goethe-Institut Warszawa

 

Patronat honorowy:
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
                                   

Pomorski Kurator Oświaty Małgorzata Bielang

 

Patronat medialny: Radio Gdańsk

 

Prowadząca konferencję: Ewa Furche

certyfikowany teacher trainer, specjalista ds. kształcenia dorosłych, edukator, coach, tutor, autorka artykułów i materiałów dydaktycznych z zakresu edukacji.
Fascynują mnie nowe technologie, które umożliwiają personalizację procesu uczenia (się) i zwinne metody pracy. Moje talenty wg testu Gallupa: strateg – lubię tworzyć alternatywne sposoby działania; uczenie się – mam potrzebę ciągłego samodoskonalenia; odpowiedzialność – odczuwam emocjonalne zobowiązanie doprowadzenia spraw do końca; rozwijanie innych – chętnie rozpoznaję i wspieram potencjał innych ludzi, cieszę się z ich rozwoju i sukcesów; odkrywczość – fascynuję się pomysłami i ideami, potrafię znaleźć związki pomiędzy zjawiskami z pozoru całkowicie odmiennymi.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

uczestnictwo w 80% konferencji.

Odniesienie do podstawy programowej: 

uwzględnione zapisy z: Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej:

W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa na każdym przedmiocie kształtuje kompetencje językowe uczniów oraz dba o wyposażenie uczniów w wiadomości
i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały. Szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy
i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów
z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się
z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem
 i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów m.in. do pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, przetwarzania informacji i jej prezentacji w różnych postaciach.

Szkoła ma również przygotowywać ich do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się
w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

Oraz zapisy z: Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego
i pięcioletniego technikum:

Jednym z najważniejszych zadań liceum ogólnokształcącego i technikum jest rozwijanie kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej stanowiących kluczowe narzędzie poznawcze we wszystkich dyscyplinach wiedzy. Istotne w tym zakresie jest łączenie teorii i praktyki językowej. Bogacenie słownictwa, w tym poznawanie terminologii właściwej dla każdego
z przedmiotów, służy rozwojowi intelektualnemu ucznia,
a wspomaganie i dbałość o ten rozwój należy do obowiązków każdego nauczyciela.

Ważnym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz dokumentowania swojej pracy, z uwzględnieniem prawidłowej kompozycji tekstu i zasad jego organizacji,
z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma nabywanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja
i zarządzanie projektami.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Prowadząca/y:

prof. dr hab Aneta Lewińska grafika

prof. dr hab Aneta Lewińska

profesor nauk humanistycznych, językoznawca, pomorzoznawca, dydaktyk nauczania języka polskiego jako pierwszego, drugiego/obcego, tutor akademicki.
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego ds. kształcenia i certyfikacji języka polskiego jako obcego, kierownik Studiów Podyplomowych Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego (od 2014 r.). Członek Zespołu Edukacji w Gdańskim Modelu Integracji Imigrantów. W latach 2018-2020 przedstawiciel UG do kontaktów z Narodową Agencją Wymiany Naukowej odpowiedzialny za utworzenie i organizację w Uniwersytecie Gdańskim Ośrodka Egzaminacyjnego Państwowego Egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Autorka programu studiów dla studentów Normal Harbin Uniwersytet w Harbinie (Chiny) w części realizowanej w Instytucie Filologii Polskiej UG.
Twórca i redaktor naczelna czasopisma punktowanego z listy B „Język-Szkoła-Religia” (w latach 2012-21), obecnie w Radzie Naukowej czasopisma.
Członek stowarzyszeń naukowych: Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (od 1991 r.), Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (od 1996 r.), Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od 2005 r.), Instytutu Kaszubskiego (od 2019 r.) oraz Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN (od 2016 r.).
Ekspert i wykonawca w projektach naukowych, ekspert oceniający w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki, recenzent wielu publikacji naukowych.
Zainteresowania badawcze obejmują trzy główne obszary wiedzy językoznawczej: historię języka polskiego, odmiany socjolektalne i regionalne współczesnego języka polskiego (przede wszystkim na obszarze współczesnego Pomorza) oraz procesy

dr Marcin Szulc, prof. UG grafika

dr Marcin Szulc, prof. UG

profesor Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel akademicki i psycholog w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki zagrożeń społecznych ze szczególnym wskazaniem na mechanizmy powstawania uzależnień, leczenie nałogów, resocjalizację nieletnich sprawców przestępstw oraz problemy okresu dorastania. Prowadzi spotkania edukacyjne dla rad pedagogicznych, rodziców oraz młodzieży. Jest autorem publikacji z zakresu psychologii zagrożeń społecznych oraz redaktorem w czasopismach naukowych. Członek Rady Programowej Instytutu Psychologii UG. Koordynator Zespołu Psychologów ds. Kształcenia Nauczycieli na UG. Redaktor w kwartalnikach naukowych: CURRENT ISSUE OF PERSONALITY PSYCHOLOGY oraz MISCELLANEA ANTHROPOLOGICA ET SOCIOLOGICA 

dr Renata Marciniak grafika

dr Renata Marciniak

doktor Nauk o Edukacji (Universidad Autónoma de Barcelona, UAB) oraz Doktor Nauk Ekonomicznych w zakresie Nauki o Zarządzaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Ukończyła również studia magisterskie z zakresu Badania w Edukacji (UAB) oraz studia podyplomowe Specjalista Środowisk Wirtualnego Nauczania (Virtual Educa Teacher Training Institute, Buenos Aires). Jest profesoremakredytowanym przez Hiszpańskie Ministerstwo Edukacji oraz Katalońską Agencję Jakości Kształcenia Uniwersyteckiego. Posiada bardzo duże doświadczenie w kształceniu stacjonarnym i wirtualnym. Wykładała na polskich, hiszpańskich i meksykańskich uniwersytetach. Przeprowadziła liczne kursy i wykłady dla nauczycieli o tematyce związanej z e-learningiem. Prelegent na wielu konferencjach międzynarodowych oraz autor kilkunastu artykułów poświęconych jakości e-learningu opublikowanych w renomowanych czasopismach między-narodowych. Współautor polskiego Standardu Usług Zdalnego Uczenia się. Jej badania naukowe koncentrują się na modelach oraz jakości e-learningu i wykorzystaniu Nowych Technologii Informacyjnych w kształceniu stacjonarnym. Obecnie jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia online na EUNCET Business School (Barcelona) oraz na Universidad de Manresa (Katalonia).

dr Grzegorz Stunża grafika

dr Grzegorz Stunża

adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, sekretarz Zarządu Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie edukacji i animacji kultury (2014, 2017) na projekty z pogranicza edukacji kulturalnej i technologiczno-medialnej. Prowadzi podcast EdFuture i blog  edukatormedialny.pl

dr Maciej Dębski grafika

dr Maciej Dębski

założyciel i prezes Fundacji. Socjolog problemów społecznych, wykładowca akademicki, edukator społeczny, ekspert w realizacji badań naukowych, ekspert Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundator i Prezes Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG, autor/współautor publikacji na naukowych z zakresu problemów społecznych (bezdomność, przemoc w rodzinie, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne), autor / współautor dokumentów strategicznych, programów lokalnych, pomysłodawca ogólnopolskich badań z zakresu fonoholizmu i problemu cyberprzemocy zrealizowanych wśród 22.000 uczniów oraz 4.000 nauczycieli.

W roku 2016 wdrożył pierwszy w Europie eksperyment społeczny odcięcia 100 osób na 72 godziny od wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, Internetu, gier online PlayStation, telewizji), który zakończył się sukcesem badawczym. Wykładowca w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego.

dr hab. Piotr Łuszczykiewicz, prof. UAM grafika

dr hab. Piotr Łuszczykiewicz, prof. UAM

urodził się w 1964 roku w Kaliszu, gdzie do dzisiaj mieszka. Odbył studia magisterskie filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, broniąc rozprawę doktorską o poezji miłosnej Stanisława Grochowiaka. Od 1992 roku pracuje w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie habilitował się na podstawie dysertacji Piosenka w poezji pokolenia ery transformacji 1984-2009. Od 2016 pełni funkcję dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM. Wydał m.in. zbiory esejów: Po balu, Bliskie czytanie, Pociąg do Poznania, Nowocześni i nie, Bogusława Latawiec – portret podwojony (wspólnie z Joanną Wójcik). Ogłosił kilkadziesiąt artykułów naukowych i kilkaset recenzji w prasie polskiej i zagranicznej.

Forma i czas trwania:

konferencja,  5 godz. dydaktycznych

Termin:

9 czerwca 2022 (czwartek), godz. 11:00-15:00

Miejsce szkolenia:

online – ClickMeeting,

Najpóźniej na ok. 3 godziny przed szkoleniem koordynator przesyła link do pokoju webinaryjnego - tylko osobom zarejestrowanym na liście głównej, które wcześniej potwierdziły swój udział.

 • Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 • Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 • Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 • W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.

Cena:

forma bezpłatna

Koordynator:

Ewa Furche grafika

Ewa Furche

dyrektor Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

e-mail: ewa.furche@pcen.gda.pl

tel. 58 34 04 110

Informacje organizacyjne:

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online – w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

95

Aby uzyskać informację o nowym terminie szkolenia, skontaktuj się z koordynatorem formy lub prześlij zapytanie na adres cen@cen.gda.pl.