Cyfrowe pomiary w doświadczeniach na lekcjach biologii, chemii, geografii i fizyki

Adresaci:

nauczyciele biologii, chemii, geografii i fizyki województwa pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Podczas szkolenia nauczyciele będą mieli okazję zapoznać się ze sposobami wykorzystania cyfrowych technik pomiarowych do uzyskiwania i omawiania wyników doświadczeń na lekcjach. Prowadzący przedyskutuje także z uczestnikami walory dydaktyczne prezentowanej metody pracy, szczególnie w odniesieniu do jej skuteczności i spójności z wymaganiami stawianymi współcześnie absolwentom szkół.

W drugiej części szkolenia odbędą się warsztaty, na których będzie można, pracując w małych grupach, wykonać samodzielnie kilka przykładowych doświadczeń cyfrowych.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność na szkoleniu.

Odniesienie do podstawy programowej: 

Biologia:

II. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń; wnioskowanie w oparciu o ich wyniki. Uczeń:

1) określa problem badawczy, formułuje hipotezy, planuje i przeprowadza oraz dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne;

2) określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą;

3) analizuje wyniki i formułuje wnioski;

4) przeprowadza obserwacje mikroskopowe i makroskopowe preparatów świeżych i trwałych.

Chemia:

III. Opanowanie czynności praktycznych. Uczeń:

1) bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi;

2) projektuje i przeprowadza proste doświadczenia chemiczne;

3) rejestruje ich wyniki w różnej formie, formułuje obserwacje, wnioski oraz wyjaśnienia;

4) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Geografia:

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.

1. Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, analizowanie pozyskanych danych i formułowanie wniosków na ich podstawie.

2. Korzystanie z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, diagramów, danych statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zdobywania, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.

Fizyka:

III. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Prowadząca/y:

 Tomasz Sobiepan grafika

Tomasz Sobiepan

nauczyciel fizyki, dyrektor liceum publicznego, niepublicznej szkoły podstawowej, koordynator krajowy Programu KREATOR, właściciel niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli, obecnie rozwija ideę włączania technologii cyfrowych do doświadczeń na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, prowadzi wykłady, warsztaty, prelekcje i lekcje otwarte poświęcone dydaktycznym zaletom wykorzystania cyfrowych pomiarów w szkole.

Forma i czas trwania:

szkolenie,  7 godz. dydaktycznych

Termin:

28 października 2023 (sobota), godz. 10:00-15:15

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 313)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

24

Koordynator:

Irmina Buczek grafika

Irmina Buczek

nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji fizyki i chemii

e-mail: irmina.buczek@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 62

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Przedmioty przyrodnicze