Dziewczyny w spektrum autyzmu – co nauczyciele powinni wiedzieć?

Adresaci:

Nauczyciele i nauczycielki szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka on-line

Wykład na temat dziewcząt w spektrum autyzmu związany jest z realizacją założeń edukacji włączającej w pomorskich szkołach i placówkach edukacyjnych.

Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi nauczycielek i nauczycieli na potrzeby i możliwości uczennic w spektrum autyzmu.

Podczas spotkania omówione zostaną wyzwania związane z rozpoznawaniem spektrum autyzmu u dziewcząt oraz stereotypy dotyczące autyzmu jako zaburzenia dotykającego przede wszystkim chłopców.

Przedstawione zostaną mocne strony uczennic w spektrum autyzmu oraz trudności, których mogą doświadczać na poszczególnych etapach edukacyjnych.

W trakcie wykładu poruszone zostaną kwestie związane z tym, jak szkoła, nauczycielki i nauczyciele mogą organizować proces edukacyjny oraz tworzyć środowisko szkolne przyjazne uczennicom w spektrum autyzmu.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez minimum 80% czasu trwania szkolenia.

Odniesienie do podstawy programowej: 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum:

„Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się. Wybór form indywidualizacji nauczania powinien wynikać z rozpoznania potencjału każdego ucznia. Uczniom z niepełnosprawnościami szkoła zapewnia optymalne warunki pracy”.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Prowadząca/y:

dr Izabela Chojnicka

doktor nauk medycznych; współautorka polskich adaptacji narzędzi ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition), ADI-R (Autism Diagnostic Interview Revised) oraz SSP-2 (Short Sensory PrDetecting autism from picture booknarratives using deep neural utterance embeddingsofile, Second Edition); certyfikowany szkoleniowiec narzędzia ADOS-2.
Jej zainteresowania badawcze obejmują m.in. diagnozowanie i etiopatogenezę zaburzeń neurorozwojowych, w szczególności spektrum autyzmu. Obecnie realizuje projekty naukowe poświęcone analizie komunikacji społecznej oraz standaryzacji procesu diagnostycznego ASD
Autorka licznych publikacji naukowych na temat spektrum autyzmu.

mgr Urszula Wielgat

psycholog; certyfikowana diagnosta ADOS-2; członkini zespołu badawczego AutismLabUW; doktorantka w Katedrze Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Forma i czas trwania:

webinarium,  1 godz. dydaktyczna

Termin:

24 kwietnia 2024 (środa), godz. 15:00-16:00

Miejsce szkolenia:

on-line – GoogleMeet

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online – w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 8. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 9. Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 10. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 11. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

113

Koordynator:

Łukasz Franków grafika

Łukasz Franków

nauczyciel konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

e-mail: lukasz.frankow@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 17