Elementy terapii behawioralnej w pokonywaniu trudnych zachowań uczniów

Adresaci:

nauczyciele, wychowawcy, specjaliści przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek edukacyjnych województwa pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Szkolenie realizowane jest w ramach cyklu dotyczącego profilaktyki zdrowia psychicznego i obejmuje zagadnienia związane ze wsparciem uczniów przejawiających trudne zachowania.

Głównym celem warsztatów jest rozwijanie kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie analizy i opisu zachowania zgodnego z założeniami behawioralnego ABC oraz planowania działań służących redukowaniu występowania trudnego zachowania.

Część praktyczna zostanie poprzedzona krótkim wykładem na temat zasad terapii behawioralnej. Podczas szkolenia uczestnicy i uczestniczki poznają założenia behawioralnego ABC, dokonają analizy zachowania wybranego ucznia oraz opracują plan działań wspierających.

Szkolenie będzie prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, dlatego też zalecane jest korzystanie komputera z działającą kamerą i mikrofonem. W części praktycznej uczestnicy będą mieli do wykonania zadania, z wykorzystaniem narzędzi TIK, przygotowane przez osobę prowadzącą.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez minimum 80% czasu trwania szkolenia.

Odniesienie do podstawy programowej: 

podstawa programowa kształcenia ogólnego:

Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma nabywanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie. W procesie kształcenia ogólnego szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Prowadząca/y:

Łukasz Franków grafika

Łukasz Franków

nauczyciel konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Forma i czas trwania:

warsztaty,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

22 maja 2024 (środa), godz. 10:00-12:15

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 315)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

30

Koordynator:

Łukasz Franków

nauczyciel konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

e-mail: lukasz.frankow@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 17