Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: perspektywa 2022

Adresaci:

nauczyciele geografii, historii oraz wiedzy o społeczeństwie, pracujący w liceach ogólnokształcących i technikach

O szkoleniu / programie:

Ikonka on-line

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat geografii politycznej Polski oraz rozszerzenie zakresu jej nauczania na lekcjach geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie. Pierwsza część webinarium będzie wykładem wprowadzającym w temat geografii politycznej (m.in. definicja pojęcia, historia, podstawowe kierunki badawcze, dyskusje w obrębie subdyscypliny), druga zaś warsztatem na podstawie scenariuszy lekcji i materiałów dostępnych na stronie internetowej projektu.

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną nowoczesne narzędzia do pracy z uczniami, które można wykorzystać zarówno w trakcie lekcji prowadzonych w klasie, jak i realizowanych w formie wycieczki terenowej. Nauczyciele dowiedzą się, w jaki sposób korzystać́ z materiałów edukacyjnych umieszczonych na stronie internetowej projektu, m.in. z pierwszego wydania „Geograficzno-politycznego atlasu Polski”, innowacyjnych map przygotowywanych do jego drugiego wydania oraz scenariuszy lekcji na bieżąco publikowanych na stronie internetowej oraz profilu Facebook Projektu. Proponowane scenariusze lekcji, dzięki zastosowaniu rożnych metod pracy ukierunkowanych na rozwój umiejętności krytycznego czytania map, mają na celu zaciekawienie i zaktywizowanie uczniów.
Wśród materiałów, do których nauczyciele dostaną dostęp znajdą się I wydanie Geograficzno-politycznego atlasu Polski, szereg map, schematów i wykresów opracowywanych na bieżąco na potrzeby II wydania, a także scenariusze lekcji i karty pracy dla uczniów. 

 

Szkolenie jest organizowane we współpracy z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu „GEOGRAFICZNO-POLITYCZNY ATLAS POLSKI. POLSKA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM: PERSPEKTYWA 2022″ realizowanego przez Zakład Geografii Politycznej i Historycznej WGSR UW, sfinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022

 

Odniesienie do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum.

 • A. geografia, zakres rozszerzony: II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce (…) 11. Analizowanie zjawisk i współzależności zachodzących w środowisku geograficznym z wykorzystaniem różnych map ogólnogeograficznych i tematycznych, Treści nauczania: (…) I. Metody badań geograficznych i technologie geoinformacyjne: wywiady, badania ankietowe, analiza źródeł kartograficznych, wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych i geoinformacyjnych do pozyskania, tworzenia zbiorów, analizy i prezentacji danych przestrzennych., VII. Współpraca i konflikty: sieć powiązań postkolonialnych, organizacje współpracy politycznej, społecznej i gospodarczej, przyczyny i skutki konfliktów zbrojnych;
 • B. historia, zakres rozszerzony: XI. Europa późnego średniowiecza. Uczeń: opisuje zmiany na mapie politycznej Europy w XIV–XV w.; XVI. Reformacja i jej skutki. Uczeń: opisuje mapę polityczną i wyznaniową Europy w XVI w.; LI. Świat po II wojnie światowej. Początek zimnej wojny. Uczeń: charakteryzuje zmiany na mapie politycznej Europy i świata;
 • C. wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony: II. 11 [Uczeń] analizuje – z wykorzystaniem danych o frekwencji wyborczej – problem absencji wyborczej; wyjaśnia przyczyny tego zjawiska; wyjaśnia, jakie czynniki wpływają na zmianę preferencji politycznych wyborców w Rzeczypospolitej Polskiej; II.9) Uczeń interpretuje wyniki badań opinii publicznej; porównuje wyniki sondaży z rzeczywistymi postawami lub zachowaniami (np. sondaży przedwyborczych oraz rezultatów wyborów), formułuje hipotezy dotyczące przyczyn różnic przekraczających wartość błędu statystycznego.

 

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

Prowadząca/y:

Ada Górna

prof. dr hab. Marcin Wojciech Solarz

Forma i czas trwania:

webinarium,  2 godz. dydaktyczne

Szkolenie uwzględnia wykorzystywanie narzędzi w edukacji zdalnej.

Termin:

24 maja 2021 (poniedziałek), godz. 16:30-18:00

Miejsce szkolenia:

on-line – ClickMeeting

Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop oraz zamknięcie innych aplikacji. 

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online – w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 8. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 9. Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 10. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 11. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

Inne uwagi:

Warunkiem zaliczenia obecność na 75% czasu trwania webinarium 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

95

Koordynator:

Piotr Zubowicz grafika

Piotr Zubowicz

starszy specjalista ds. organizowania doskonalenia

e-mail: piotr.zubowicz@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 61