Historia w dialogu: Prawa człowieka a terroryzm

Adresaci:

nauczyciele: HiT-u, WOS-u, historii, EdB.

O szkoleniu / programie:

Ikonka on-line

Seminarium jest częścią cyklu „Historia w dialogu”* polegającego na zbliżeniu środowisk edukacyjnych: szkół wyższych ze szkołami powszechnymi w celu pogłębiania wiedzy naukowej i jej popularyzacji.
Szóste spotkanie poświęcone będzie aktualnym badaniom nad zagadnieniami terroryzmu międzynarodowego i terroryzmu wojennego w kontekście wojny w Ukrainie oraz terroryzmu Al-Kaidy i Państwa Islamskiego.

Seminarium online dostępne będzie w wysokiej jakości dzięki studiu streamingowemu PCEN oraz platformie ClickMeeting.

 

*W ramach „Historii w dialogu” poruszane były następujące zagadnienia:

 • Stosunki polsko-ukraińskie od wieku XX do czasów współczesnych.
 • Ukraińcy i kościół grekokatolicki w Polsce.
 • Wzajemne relacje polsko-ukraińskie na tle polityki rosyjskiej.
 • Elementy myśli politycznej ww. stron.
 • Relacje sąsiedzkie, uwarunkowania międzynarodowe, polityka zagraniczna.
 • Wzajemne postrzeganie narodów i stosunek elit do zmieniającej się konfiguracji geopolitycznej w Europie Wschodniej (od 1990 roku do współczesności).
 • Obecna diagnoza sytuacji społeczno-politycznej i ewentualne warianty przyszłości odnośnie do wzajemnych relacji sąsiedzkich (w szczególności polsko-ukraińskich).

 

Wszystkie dotychczasowe webinary są dostępne na naszym kanale YouTube.

 

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

uczestnictwo przez co najmniej 80% czasu trwania webinarium.

Odniesienie do podstawy programowej: 

seminarium realizuje następujące zapisy podstawy programowej historii :

1) doskonalenie umiejętności myślowo-językowych, takich jak: czytanie ze zrozumieniem, pisanie twórcze, formułowanie pytań i problemów, posługiwanie się kryteriami, uzasadnianie, wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, posługiwanie się przykładami itp.;

2) rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin;

3) zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;

4) łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi;

5) rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;

6) rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

 

Podstawy programowej z edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych (wymagania szczegółowe I.1 i I.7):

 

1) Uczeń: identyfikuje wyzwania dla bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, kategoryzuje je, przypisuje im właściwe znaczenie w kontekście bezpieczeństwa lokalnego i bezpieczeństwa całego państwa.

7) Uczeń wymienia i uzasadnia geopolityczne, militarne i gospodarcze aspekty bezpieczeństwa państwa.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Prowadząca/y:

dr hab. prof. UG Wojciech Grabowski

doktor habilitowany nauk humanistycznych z zakresu nauk o polityce, specjalność stosunki międzynarodowe, kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie, w szczególności w Zatoce Perskiej. W swoich badaniach skupia się on na procesach integracji i dezintegracji w regionie Bliskiego Wschodu, polityce zagranicznej, sprawach bezpieczeństwa (terroryzm, państwa upadłe), roli religii (zwłaszcza islamu i fundamentalizmu muzułmanskiego) w polityce, transformacji politycznej i dywersyfikacji gospodarczej państw arabskich

Jest autorem blisko 50 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii naukowych „Fundamentalizm muzułmański na Bliskim Wschodzie” oraz „Współpraca regionalna państw autorytarnych: studium przypadku arabskich państw Bliskiego Wschodu”, oraz współredaktorem trzech pozycji pokonferencyjnych „Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku” oraz „Arab and Muslim World in the International Relations” (t. 1-2).

Forma i czas trwania:

seminarium,  2 godz. dydaktyczne

Termin:

23 kwietnia 2024 (wtorek), godz. 16:00-17:30

Miejsce szkolenia:

on-line – ClickMeeting

Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop oraz zamknięcie innych aplikacji. 

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online – w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 8. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 9. Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 10. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 11. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

95

Koordynator:

Piotr Zubowicz grafika

Piotr Zubowicz

starszy specjalista ds. organizowania doskonalenia

e-mail: piotr.zubowicz@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 61