Nearpod – narzędzie do kształtowania i sprawdzania prostych i złożonych umiejętności z chemii i z fizyki

Adresaci:

nauczyciele chemii i fizyki oraz przedmiotów przyrodniczych województwa pomorskiego (szkoła podstawowa kl. IV–VIII, liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa I stopnia, szkoła branżowa II stopnia).

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Podczas stacjonarnego szkolenia, które odbędzie się w sali komputerowej, nauczyciele będą mieli okazję zgłębić możliwości platformy Nearpod w kontekście wykorzystania jej w kształtowaniu umiejętności oraz pomiaru wiedzy i umiejętności uczniów z chemii.

Zakres szkolenia:

 • Platforma Nearpod jako narzędzie dydaktyczne: zapoznanie uczestników z funkcjonalnościami platformy Nearpod, szczególnie w kontekście nauki chemii i fizyki.
 • Efektywność w nauczaniu: przygotowanie praktycznych narzędzi dydaktycznych, które zwiększą efektywność uczenia się i nauczania chemii oraz fizyki, przy jednoczesnej realizacji podstawy programowej.
 • Pomiar wiedzy i umiejętności: omówienie sposobów pomiaru wiedzy i umiejętności uczniów przy użyciu platformy Nearpod.

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie umiejętności wykorzystania platformy Nearpod w nauczaniu chemii i fizyki.
 • Praktyczne narzędzia ułatwiające monitorowanie postępów uczniów.
 • Zwiększenie efektywności procesu nauczania i uczenia się chemii i fizyki.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność na szkoleniu.

Odniesienie do podstawy programowej: 

Chemia:

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń:

1) pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;

2) ocenia wiarygodność uzyskanych danych;

3) konstruuje wykresy, tabele i schematy na podstawie dostępnych informacji.

II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń:

1) opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg procesów chemicznych;

2) wskazuje na związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływem na środowisko naturalne;

3) reaguje w przypadku wystąpienia zagrożenia dla środowiska;

4) wskazuje na związek między właściwościami substancji a ich budową chemiczną;

5) wykorzystuje wiedzę i dostępne informacje do rozwiązywania problemów chemicznych z zastosowaniem podstaw metody naukowej;

6) stosuje poprawną terminologię;

7) wykonuje obliczenia dotyczące praw chemicznych.

III. Opanowanie czynności praktycznych. Uczeń:

1) bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi;

2) projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne, rejestruje ich wyniki w różnej formie, formułuje obserwacje, wnioski oraz wyjaśnienia;

3) stawia hipotezy oraz proponuje sposoby ich weryfikacji;

4) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

FIZYKA

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.

II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

III. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

IV. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

Prowadząca/y:

Irmina Buczek grafika

Irmina Buczek

PCEN – nauczyciel konsultant ds. fizyki i chemii.

Prowadziła zajęcia z chemii i fizyki na poziomie gimnazjum, szkoły średniej oraz ze studentami. Pracowała przy realizacji projektów ogólnopolskich w Instytucie Badań Edukacyjnych i Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz projektów wojewódzkich (m. in. Zdolni z Pomorza). W 2016 roku została powołana przez ministra oświaty do zespołu, którego zadaniem jest napisanie podstawy programowej z chemii. Jest autorką publikacji i artykułów dla nauczycieli, w których przedstawia propozycje metodyczne ułatwiające właściwą realizację podstawy programowej.

Forma i czas trwania:

szkolenie,  4 godz. dydaktyczne

Szkolenie uwzględnia wykorzystywanie narzędzi w edukacji zdalnej.

Termin:

20 kwietnia 2024 (sobota), godz. 10:00-13:00

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 113)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

20

Koordynator:

Irmina Buczek

nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji fizyki i chemii

e-mail: irmina.buczek@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 62

Zobacz serwis tematyczny PCEN: Przedmioty przyrodnicze