Sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

Adresaci:

pedagodzy psycholodzy – specjaliści szkolni ze wszystkich etapów edukacyjnych z powiatu puckiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Aktualna sytuacja w szkole, wysoki poziom depresyjności uczniów, ich okaleczania, a także pandemia, kryzys uchodźczy, obciążenia związane z niesieniem pomocy, liczne kontakty interpersonalne, narażenie na stres, lęk oraz krytykę i ciągłe wyzwania systemu edukacji – obarczają emocjonalnie i psychofizycznie każdego nauczyciela.

Podstawowym założeniem szkolenia jest rozwinięcie u uczestników umiejętności rozpoznawania i redukcji poziomu stresu, lęku, a także poszerzenie samoświadomości oraz poznanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami swoimi, swoich podopiecznych oraz ich rodziców. Celem szkolenia jest wparcie nauczycieli w udzielaniu pomocy pedagogiczno-psychologicznej, a przede wszystkim poszerzenie wiedzy i podniesienie ich kompetencji w obszarze pracy ze stresem i lękiem oraz młodzieżą w kryzysie.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez co najmniej 80% czasu trwania spotkania.

Odniesienie do podstawy programowej: 

Szkolenie koresponduje z zapisami preambuły podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej dotyczącymi dbałości szkoły o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny
i moralny ucznia, w tym stwarzanie uczniom bezpiecznych warunków oraz przyjaznej atmosfery.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Prowadząca/y:

Marzena Kozłowska grafika

Marzena Kozłowska

PCEN – nauczyciel konsultant ds. pedagogiki

Forma i czas trwania:

szkolenie,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

5 października 2023 (czwartek), godz. 10:00-12:00

Miejsce szkolenia:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

50

Koordynator:

Marzena Kozłowska

nauczyciel konsultant ds. wspomagania pracy szkół oraz pedagogiki

e-mail: marzena.kozlowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 51