Superwizja w pracy pedagoga, nauczyciela i wychowawcy

Adresaci:

nauczyciele, wychowawcy i specjaliści szkolni – wszystkie etapy edukacyjne.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Superwizja jest zespołowym spojrzeniem na indywidualne sytuacje problemowe w pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Ogólna tematyka szkolenia dotyczy pracy z trudnym uczniem w szkole. Celem spotkania superwizyjnego jest psychopedagogiczna analiza przypadku lub pewnej sytuacji problemowej, z którą spotyka się w swojej pracy nauczyciel, wychowawca. Metoda polega na przetwarzaniu własnego doświadczenia zawodowego poprzez refleksję osobistą lub grupy nad przedstawioną sytuacją problemową, wyciagnięciu wniosków oraz zaprojektowaniu zmian sytuacji problemowej. Superwizja umożliwia wzbogacanie kompetencji w zawodach polegających na pracy z ludźmi, dlatego stanowi znakomite narzędzie w pracy edukacyjnej, wychowawczej i profilaktycznej, przydatne dla każdego nauczyciela, wychowawcy. Głównym zadaniem superwizji jest uczenie, analizowania i poszukiwania rozwiązań dla zastanych sytuacji.

Odniesienie do podstawy programowej: 

szkolenie koresponduje z zapisami Preambuły podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, dotyczącymi dbałości szkoły o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, w tym stwarzanie uczniom bezpiecznych warunków oraz przyjaznej atmosfery.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Prowadząca/y:

Marzena Kozłowska grafika

Marzena Kozłowska

PCEN – nauczyciel konsultant ds. pedagogiki

Forma i czas trwania:

szkolenie,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

27 maja 2024 (poniedziałek), godz. 15:30-18:00

Miejsce szkolenia:

Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 316)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
  1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się raz – tutaj – i jest chronione indywidualnym hasłem.
  2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutajwybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
  3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
  4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
  5. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
  6. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
  7. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
  • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
  • materiały – drukowane lub link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
  • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

8

Koordynator:

Marzena Kozłowska

nauczyciel konsultant ds. wspomagania pracy szkół oraz pedagogiki

e-mail: marzena.kozlowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 51