Edukacja włączająca – sieć absolwentów PALE (Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji)

Adresaci:

absolwenci PALE – edukacja włączająca.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Sieć jako forma doskonalenia zakłada wzajemne uczenie się poprzez wymianę doświadczeń, nawiązywanie nowych kontaktów zawodowych i współpracę, a także wspólne rozwiązywanie problemów oraz dzielenie się pomysłami.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowano 4 spotkania (po 3 godziny dydaktyczne) oraz pracę własną uczestników pomiędzy nimi. Zakres tematyczny kolejnych spotkań sieci oraz szczegóły organizacyjne zostaną wypracowane podczas pierwszego spotkania.

 

 1. Pomoc pedagogiczno-psychologiczna – profilaktyka zdrowia psychicznego – 2.09.2023 r., godz. , warsztaty stacjonarne – 4 godz. dydaktyczne, prowadząca: Marzena Kozłowska
  Pierwsze spotkanie zostanie zorganizowane w formie stacjonarnej. Będzie dotyczyć wdrażania działań uwzględniających zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów. Jego celem będzie omówienie działań zapewniających wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, a także wzmacniających pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa w kontekście zdrowia psychicznego uczniów.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

uczestnictwo w spotkaniach.

Odniesienie do podstawy programowej: 

szkolenie odnosi się do zapisów z preambuły podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, dotyczących uczniów z niepełnosprawnościami, a także zapisów mających związek z szeroko pojętym zdrowiem, bezpieczeństwem, profilaktyką i wychowaniem.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  9 godz. dydaktycznych

Termin:

2 września 2023 (sobota) - 30 czerwca 2024 (niedziela)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

10

Koordynator:

Marzena Kozłowska grafika

Marzena Kozłowska

nauczyciel konsultant ds. wspomagania pracy szkół oraz pedagogiki

e-mail: marzena.kozlowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 51