Inspirujmy się. Sieć nauczycieli fizyki

Adresaci:

nauczyciele fizyki, w szczególności z miasta Gdańska oraz powiatów: gdańskiego, kościerskiego, starogardzkiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli fizyki to jedna z wielu form realizacji zadań doradcy metodycznego. Została utworzona, by pomóc nauczycielom w ich rozwoju oraz w doskonaleniu zawodowym. Głównym zadaniem sieci jest wzajemna wymiana doświadczeń uczestników i inspirowanie się, a przy okazji rozwijanie umiejętności metodycznych oraz proponowanie działań innowacyjnych związanych z edukacją. W roku szkolnym 2023/2024 skupimy się na aktywizujących metodach nauczania i ocenianiu.

Na każde spotkanie obowiązuje elektroniczna rejestracja – po zalogowaniu do swojego konta w PCEN.

 

 1. Praca projektowa – czy warto się angażować? – 26.09.2023 r., godz. 17.00 - 18.30, spotkanie online – 2 godz. dyd. prowadzący: Tomasz Kacik
 2. Ocenianie jako informacja zwrotna – aspekty prawne – 25.01.2024 r., godz. 16.30 - 18.00, spotkanie online – 2 godz. dyd. prowadzący: Tomasz Kacik
  Drugie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki będzie przede wszystkim dotyczyło aspektów prawnych oceniania. Zwrócimy uwagę na cele oceniania, zastanowimy się, w jaki sposób oceniać i jaką funkcję pełni ocenianie. Porozmawiamy również o tym, jaką rolę odgrywa w procesie oceniania zarówno nauczyciel, jak i uczeń. Będzie to pierwsze z dwóch spotkań sieci na ten temat.
 3. Ocenianie jako informacja zwrotna – rozwiązania – 28.02.2024 r., godz. 16.30 - 18.00, spotkanie online – 2 godz. dyd. prowadzący: Tomasz Kacik
  Trzecie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki będzie kontynuacją poprzedniego webinarium dotyczącego zasad oceniania. Tym razem skupimy się na możliwych, tzn. zgodnych z ustanowionym prawem, działaniach nauczyciela, koncepcjach oceniania wspierających proces uczenia się i roli informacji zwrotnej.
 4. Inspirujmy się. IV spotkanie sieci nauczycieli fizyki z doradcą metodycznym: Efektywność nauczania – na co zwrócić uwagę – 13.06.2024 r., 17.00-18.30, spotkanie online, 2 godz. dyd. prowadzący: Tomasz Kacik 
  Na czwartym spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki skupimy się na efektywności nauczania. Przedstawimy modele uczenia się, zwrócimy uwagę na czynniki wpływające na efektywność kształcenia, a na koniec stworzymy wytyczne dla nauczycieli pozwalające zaplanować i zrealizować efektywną lekcję angażującą uczniów.
 5. V spotkanie sieci nauczycieli fizyki „Inspirujmy się” z doradcą metodycznym: informacja zwrotna w kształceniu – 22.06.2024 r., 9.30-13.30, spotkanie stacjonarne, 4 godz. dyd. prowadzący: Tomasz Kacik 
  Piąte, ostatnie, spotkanie sieci odbędzie się w siedzibie PCEN-u, w Gdańsku. To okazja do podsumowania naszej rocznej działalność – a tematem przewodnim spotkania będzie informacja zwrotna. Porozmawiamy o jej funkcji w nauczaniu fizyki – i nie tylko, a także o jej wpływie na działania ucznia.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

udział w spotkaniach online przez min. 80% czasu jego trwania.

Odniesienie do podstawy programowej: 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  12 godz. dydaktycznych

Termin:

26 września 2023 (wtorek) - 15 czerwca 2024 (sobota)

Tryb pracy: on-line. Planuje się co najmniej dwa spotkania stacjonarne w PCEN.

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

25

Koordynator:

Tomasz Kacik grafika

Tomasz Kacik

Zdolni z Pomorza - lider sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki, nauczyciel doradca metodyczny ds. fizyki

e-mail: tomasz.kacik@pcen.gda.pl

nauczyciele szkół ponadpodstawowych miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego 
Zobacz blog tematyczny doradcy metodycznego PCEN: Fizyka
strona projektu: Zdolni z Pomorza