MentorShip. Sieć nauczycieli – mentorów, liderów edukacji i doradztwa zawodowego

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

szkolni doradcy zawodowi, pedagodzy/psycholodzy szkolni, wychowawcy, nauczyciele i inni specjaliści prowadzący zajęcia z doradztwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych oraz w klasach 7-8 szkół podstawowych, powiatowi konsultanci  ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego współpracujący ze szkołami.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Warsztaty w ramach spotkań sieci MentorShip (spotkanie 3)

 

Temat: Narzędzia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w praktyce szkolnej. Planowanie rozwoju zgodnego z ideą uczenia się przez całe życie (LLL)

Termin: 27 maja 2023 (sobota),  godz. 9.30-14.30

Miejsce: Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, sala 315

 

Cel i zakres spotkania:

przekazanie uczestnikom informacji o:

 • celach i założeniach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • aktualnym stanie wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • sposobach prowadzenia zajęć z młodzieżą, dotyczących ZSK i LLL
 • narzędziach ZSK dla doradców zawodowych i nauczycieli realizujących doradztwo zawodowe w szkołach (Kompas zawodów, Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji).

 

Spodziewane korzyści, rezultaty wynikające ze spotkania: 

uczestnicy spotkania:

 • poznają czym jest ZSK, jakie są jego cele i założenia,
 • dowiedzą się, jaki jest aktualny stan wdrażania ZSK,
 • poznają narzędzia ZSK oraz zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć z młodzieżą nt. ZSK i LLL,
 • otrzymają gotowe scenariusze lekcji nt. ZSK i LLL.

 

Agenda

09:15 – 09:30 Rejestracja uczestników, kawa powitalna

09:30 – 09:35 Otwarcie spotkania

09:35 – 11:00 Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK):  kompetencje i kwalifikacje, Polska Rama Kwalifikacji, Europejska Rama Kwalifikacji,  walidacja i certyfikowanie.

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 12:00 Narzędzia ZSK w praktyce szkolnej: Kompas zawodów, Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

12:00 – 13:45 ZSK na zajęciach doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych (przykładowe scenariusze zajęć)

13:45 – 14:30 Podsumowanie spotkania. Obiad

 

Warsztat zaprojektowała i poprowadzi:

 • Marzanna Bogacka – Pedagog, Trener, Coach, Lider regionalny ds. ZSK – zajmuje się upowszechnianiem ZSK oraz opisem kwalifikacji rynkowych. Współpracuje z sieciami doradców zawodowych z regionu kujawsko-pomorskiego w zakresie tworzenia scenariuszy zajęć oraz narzędzi z zakresu LLL i ZSK.

Współprowadzący:

 • Aleksandra Chlebowicz – Regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w IBE
 • Dorota Heiza – Regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w IBE
 • Grażyna Kurowska – nauczyciel konsultant ds. doradztwa zawodowego w PCEN, Edukator Trener, Team Coach/Coach Kariery

 

Udział w warsztatach wymaga rejestracji (tutaj).

Warsztaty realizowane są w ramach projektu Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK4

 

 Warsztaty (spotkanie stacjonarnie, w ramach spotkania sieci "MentorShip")

Temat: Design Thinking w edukacji. Myślenie projektowe w procesie planowania rozwoju kompetencji  4K w kontekście Zintegrowanej Strategii Umiejętności  2030.
 

Termin realizacji: 25 marca 2023 (sobota), godz.  9:30 - 14:00 (rejestracja od 9:15, kawa; obiad ok.13:00-13:30; zakończenie/ konsultacje  do 14:00)

 

Program warsztatów: 

1.    Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – obszary oddziaływania: rozwijanie umiejętności w edukacji – kadry zarządzające, kadry uczące; doradztwo zawodowe

2.    Myślenie projektowe w edukacji. Etapy projektowania wg metodologii Design Thinking

3.    Projektowanie edukacyjne w szkole w odniesieniu do kompetencji 4K

4.    Prototypowanie procesu edukacyjnego, modelu rozwoju kompetencji / szkolnego doradztwa zawodowego

 

Udział w warsztatach ma na celu:

 • upowszechnianie wiedzy o Strategii Umiejętności 2030 i jej włączenie do praktyki szkolnej, edukacyjnej, doradczej;

 • poznanie nowych metod i narzędzi służących rozwijaniu umiejętności/ kompetencji oraz wspieraniu istniejących i tworzeniu nowych rozwiązań problemów w kontekście wyzwań przed którymi staje współczesna szkoła;

 • rozwijanie istniejących i tworzenie nowych metod i narzędzi wykorzystywanych w zajęciach szkolnych, doradztwie zawodowym, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych osób uczących się;

 • przygotowanie do stałego, refleksyjnego projektowania i re-projektowania własnych ścieżek kariery z uwzględnieniem szeregu kontekstów (społecznych, osobistych);

 • motywowanie do działania i przyczynianie się do promowania holistycznych sposobów postrzegania zagadnień i rozwiązywania problemów;

 • upowszechnianie metod opartych między innymi na kształceniu interdyscyplinarnym, eksperymentowaniu, metodzie projektów;

 • rozwijanie kultury pracy szkoły opartej na współpracy, zespołowości i interdyscyplinarności.

 

Prowadzące: 

Grażyna Kurowska – nauczyciel konsultant ds. doradztwa zawodowego w PCEN, edukator coach, trener, moderator Design Thinking

Agnieszka Wojtal – regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w IBE, pedagog, trener biznesu, Design Thinking

Aleksandra Chlebowicz – regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w IBE

Dorota Heiza – regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w IBE

 

Warsztaty realizowane przez PCEN we współpracy z IBE, finansowane są w ramach projektu „Wparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK4”

 

 Miejsce spotkania: Gdańsk PCEN – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, Gdańsk (sala nr 315)

Jak do nas dojechać?

 •   Tramwajem - linie nr 2, 3, 4, 5 i 8 – przystanek: Wyspiańskiego

 •   Szybką Koleją Miejską (SKM) – przystanek: Gdańsk Politechnika

 •   Samochodem – wjazd na teren parkingu PCEN od ulicy K. Leczkowa

Pokaż na mapach Google

 

Zainteresowanych tematyką warsztatów  zapraszamy do  udziału w  cyklicznych spotkaniach  sieci  "MentorShip".

 

Spotkania mentoringowe „MentorShip” organizowane i realizowane  w ramach Sieci nauczycieli – mentorów,  liderów w obszarze szkolnego doradztwa zawodowego  mają na celu, w szczególności:

1) rozwijanie i wdrażanie efektywnego doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach;

2) przygotowanie i doskonalenie kadr nauczycielskich dla doradztwa zawodowego prowadzonego w szkołach i placówkach;

3) wsparcie nauczycieli w planowaniu, organizacji i realizacji doradztwa zawodowego w szkołach/ placówkach (klasy 7-8 SP, szkoły ponadpodstawowe); 

4) wymianę doświadczeń i przykładów dobrych praktyk dotyczących działań w zakresie tematyki doradztwa zawodowego.

 

Program spotkań mentoringowych  Sieci „Mentorship” zakłada rozwijanie umiejętności projektowania ścieżek rozwoju  (design mentorship), stawiając na kompetencje jutra, w tym kompetencje K4 (komunikacja, kreatywne myślenie, krytyczne myślenie, kooperacja, czyli współpraca i współdziałanie) w oparciu o raporty diagnostyczne z badań talentów, umiejętności, kompetencji itp. oraz praktyczną wiedzę i doświadczenia mentorów/ ekspertów – powiatowych konsultantów ds. doradztwa zawodowego.  

 

Mentoring to sposób wspomagania osób w osiąganiu celów w oparciu o potencjał uczestnika z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia Mentora. Mentoring umożliwia systemowe wspomaganie procesu realizacji celu rozwojowego uczestnika / uczestników procesu mentoringowego poprzez świadome i umiejętne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem osoby bardziej doświadczonej.

 

Planowane  spotkania/ sesje mentoringowe, z uwzględnieniem metodyki CoachWise Mentoring™, będą służyć uczestnikom w przygotowaniu do pełnienia roli profesjonalnego doradcy zawodowego jako Mentora dzięki procesowi wspólnego uczenia się łączącemu teorię, studia przypadków i własną praktykę.

 

Obszary tematyczne spotkań/ sesji mentoringowych (przykładowe)
1) Mentoring sposobem budowania społeczności uczącej się w organizacji. Szkoła jako organizacja ucząca się.
2) Prawa rozwoju. Wartość samopoznania. Autodiagnoza napędów życia. Odkrywanie źródeł motywacji.
3) Potencjał. Odkrywanie talentów. Metodologia oparta na badaniach Gallupa (5 talentów M.Buckinghama i D.O. Cliftona). Inne metodologie, badania, testy diagnostyczne.
4) Od czego zależy sukces? Najnowsze badania z obszaru neurodydaktyki.
6) Portfolio – droga do poznania mocnych stron, rozwijania kompetencji, zdobywania  nowych  kwalifikacji.
7) Inne zagadnienie wg diagnozy potrzeb uczestników Sieci.

Forma spotkań (stacjonarnie i/lub online z wykorzystaniem ClickMeeting, Zoom):

 • spotkania typu MasterMind (spotkanie osób o podobnych sposobach myślenia, poglądach, zainteresowaniach, których łączy pasja uczenia się, ciągłego rozwoju, dążenia do mistrzostwa w swojej dziedzinie oraz chęć służenia/ pomagania innym w świadomym planowaniu rozwoju kompetencji i osiąganiu kolejnych poziomów rozwoju osobistego, edukacyjnego i zawodowego)

 • wizyty studyjne/ spotkania w szkołach

 • lekcje/ zajęcia otwarte

 • inne formy (w zależności od potrzeb)

 

 

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

udział w spotkaniach sieci.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  16 godz. dydaktycznych

Termin:

2 grudnia 2022 (piątek) - 31 sierpnia 2023 (czwartek)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

25

Koordynator:

Grażyna Kurowska grafika

Grażyna Kurowska

nauczyciel-konsultant ds. doradztwa zawodowego PCEN/ konsultant wojewódzki do projektu "Programy motywacyjne dla pomorskich szkół zawodowych"

e-mail: grazyna.kurowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 18