Pedagogia czterech progów wiary – sieć współpracy nauczycieli religii

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

nauczyciele religii.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli religii to jedna z wielu form realizacji zadań doradcy metodycznego. Została ona utworzona, by poznać pedagogię czterech progów wiary wg Jacquesa Bernarda, tj. wyjście, wygnanie, Jezus, Kościół. Każde spotkanie składa się z pięciu ogniw: estetyki, Biblii, teologii, dzielenia się oraz modlitwy, które pozwolą dostrzec wiarę jako drogę i towarzyszenie sobie nawzajem, gdzie nic nie jest definitywnie zamknięte, gdzie bez przerwy objawia się Bóg.

Proponowana droga pozwala każdemu uczestnikowi spojrzeć na swoje doświadczenie i poszukiwania, mając na uwadze przeżycia innych osób. Pomaga także sprecyzować to, czym uczestnik żyje, otworzyć się na inne doświadczenia.

Celem sieci jest rozwój zawodowy i duchowy nauczycieli religii, a głównym zadaniem – zapoznanie się z metodą czterech progów wiary. Każdy „próg” odpowiada innemu wyzwaniu:

 • spotkanie z poszukiwaniami religijnymi, religiami tradycyjnymi i mądrościami przodków;
 • spotkanie z monoteizmami, judaizmem, mądrością grecką i ateńską;
 • spotkanie z „Jezusem” jako wydarzeniem i jako osobą;
 • spotkanie z wiarą chrześcijańską i jej pierwszą akulturacją przez co oblicze Chrystusa będzie się utrwalać.

Na każde spotkanie obowiązuje elektroniczna rejestracja – po zalogowaniu do swojego konta w PCEN.

 

 1. Nasza historia – 17.01.2024 r., godz. 10.00 - 12.00, spotkanie stacjonarne – 2,5 godz. dyd. prowadząca: Anna Hochleitner
  Spotkanie będzie miało charakter integracyjny i informacyjny. Praca w grupie opiera się na materiale audiowizualnym – andrologicznym pt. Nasza historia z wielkim bogactwem biblijnym, teologicznym, duchowym, symbolicznym i estetycznym.
  Cele:
  Dokonanie prezentacji drogi, na którą wchodzimy; przedstawienie zagadnienia historii drogi, która odnosi się do drogi wiary każdego człowieka.
  Wprowadzenie klimatu wzajemnego szacunku i słuchania siebie, aby każdy mógł się swobodnie wypowiadać (integracja grupy).
  Zapoznanie z pedagogią pierwszego progu wiary: wyjście
 2. Podejście sakralne – 03.02.2024 r., godz. 10.00 - 12.00, spotkanie stacjonarne – 2,5 godz. dyd. prowadząca: Anna Hochleitner
  Cele:
  Odkrycie religii starożytnego Bliskiego Wschodu, która wpływa na Biblię.
  Przybliżenie, czym jest podejście sakralne, jego bogactwo i wartość: jego moc sensu, języka, inicjacji i organizacji życia.
 3. Zakwestionowanie podejścia sakralnego – 24.02.2024 r., godz. 10.00 - 12.00, spotkanie stacjonarne – 2,5 godz. dyd. prowadząca: Anna Hochleitner
  Cele:
  Przedstawienie dwuznaczności podejścia sakralnego: kruchość harmonii i koherencji, które trzeba bez przerwy naprawiać.
  Ukazanie uwięzienia w systemie polityczno-religijnym z podporządkowaniem mniejszych i słabszych.
  Pokazanie słabych stron postawy konwokacji.
 4. Debora – 02.03.2024 r., godz. 10.00 - 12.00, spotkanie stacjonarne – 2,5godz. dyd. prowadząca: Anna Hochleitner
  Cele:
  Pogłębienie tekstów mówiących o Bogu, o ludzie, o rodzącej się wierze biblijnej, gdzie prześladowani doznają niespodziewanego wybawienia.
  Przywołanie sekwencji wprowadzającej o relekturze i objawieniu się Boga w historii.
 5. Wyjście z Egiptu – 16.03.2024 r., godz. 10.00 - 12.00, spotkanie stacjonarne – 2,5 godz. dyd. prowadząca: Anna Hochleitner
  Cele:
  Wskazanie, że w ciągu stuleci kilka wydarzeń zbawczych stopiło się ze sobą i stało się wydarzeniem zwanym „wyjściem”.
  Wyjście z Egiptu będzie punktem odniesienia w historii zbawienia i jest ważne dla wierzących także dziś.
 6. Sychem – 06.04.2024 r., godz. 10.00 - 12.00, spotkanie stacjonarne – 2,5 godz. dyd. prowadząca: Anna Hochleitner
  Cele:
  Przedstawienie procesu osiedlenia się wraz z procesem unifikacji, który mu towarzyszy. Pokazanie, że w ten sposób tworzyło się Przymierze z JHWH i przymierze plemion, wspólna wiara znajdowała swój wyraz i była celebrowana jako odpowiedź na zbawienie przez Boga.
  Ukazanie związku z naszą wiarą: spotkanie Boga zmienia nasz sposób życia.
 7. Asymilacja-Odrzucenie – 13.04.2024 r., godz. 10.00 - 12.00, spotkanie stacjonarne – 2,5 godz. dyd. prowadząca: Anna Hochleitner
  Cele:
  Uwrażliwienie na to, czym jest proces „asymilacja-odrzucenie“, i jego konsekwencje dla wiary Izraela.
  Ukazanie aktualności zjawisk i jak one dotyczą naszej wiary.
 8. Królowanie – 20.04.2024 r., godz. 10.00 - 12.00, spotkanie stacjonarne – 2,5 godz. dyd. prowadząca: Anna Hochleitner
  Cele:
  Ukazanie, że przez niejednoznaczne początki królestwa wiara ciągle się uściślała.
  Wykazanie, że postać Dawida jest mocno naznaczona wiarą biblijną, i jak jest ona postrzegana w chrześcijaństwie.
  Powiązanie wydarzeń z naszą drogą wiary i z wiarą Kościoła.
 9. Księga Rodzaju 2 – 04.05.2024 r., godz. 10.00 - 12.00, spotkanie stacjonarne – 2,5 godz. dyd. prowadząca: Anna Hochleitner
  Cele:
  Odkrycie lub przypomnienie sobie 2 Księgi Rodzaju jako opowiadania świadczącego o narodzinach wiary Izraela.
 10. Księga Rodzaju 3 – 18.05.2024 r., godz. 10.00 - 12.00, spotkanie stacjonarne – 2,5 godz. dyd. prowadząca: Anna Hochleitner
  Cele:
  Odkrycie lub przypomnienie sobie opowiadania z 3 Księgi Rodzaju jako wyrazu historycznego doświadczenia grzechu Izraela i przebaczenia Boga
 11. Strażnicy historii – Eliasz​​​​​​​ – 15.06.2024 r., godz. 10.00 - 12.00, spotkanie stacjonarne – 2,5 godz. dyd. prowadząca: Anna Hochleitner
  Cele:
  Odkrycie cech charakterystycznych dla biblijnego proroka.
  Ukazanie rozwoju wiary, do której przyczynili się prorocy Eliasz/Elizeusz.
 12. Droga naszej wiary – 26.06.2024 r., godz. 10.00 - 12.00, spotkanie stacjonarne – 2,5 godz. dyd. prowadząca: Anna Hochleitner
  Cele:
  Uświadomienie osobiście i wspólnotowo przebytej drogi w progu pierwszym.
  Zebranie elementów umożliwiających ewaluację pierwszego progu wiary: wyjście

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

udział przez co najmniej 80% czasu trwania sieci.

Odniesienie do podstawy programowej: 

korelacja nauczania religii z edukacją szkolną:

– początek świata i sens historii;

– fundament wartości etycznych;

– funkcja religii w kulturze;

– przeznaczenie człowieka;

– relacja ze środowiskiem naturalnym.

Przedszkole – katecheza wprowadzająca w życie religijne.

Klasy I–IV szkoły podstawowej (SP) to cykl przygotowujący do sakramentów pokuty i pojednania oraz komunii św., a także etap wdrażający w praktykę częstej komunii św.

Klasy V–VIII szkoły podstawowej (SP) to dalsze i bliższe przygotowanie do bierzmowania, dlatego na tym etapie dominuje tematyka z zakresu mistagogii. Wyraźnie został podkreślony związek wiary z wydarzeniami historii zbawienia.

Szkoła ponadpodstawowa (PP) to wychowanie religijne do dorosłości chrześcijańskiej, pogłębienia znajomości Biblii i Tradycji, kształtowanie tożsamości kościelnej połączone z podejmowaniem działań apostolskich. Na tym poziomie mocno jest podkreślona apologia wiary, czyli uzasadnienie wiary najpierw przez ucznia dla siebie samego, a później również po to, by stawać się apostołem we współczesnym świecie.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  30 godz. dydaktycznych

Termin:

27 stycznia 2024 (sobota) - 26 czerwca 2024 (środa)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

30

Koordynator:

Anna Hochleitner grafika

Anna Hochleitner

nauczyciel doradca metodyczny ds. religii

e-mail: a.hochleitner.doradca@pcen.gda.pl

nauczyciele szkół ponadpodstawowych miasta Gdańska, powiatów: gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego 

Zobacz blog tematyczny doradcy metodycznego PCEN: Religia