Przedsiębiorczy nauczyciel – sieć nauczycieli podstaw przedsiębiorczości

Adresaci:

nauczyciele podstaw przedsiębiorczości województwa pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Przedsiębiorczość – jako umiejętność gospodarowania czasem w celu zaspokojenia potrzeb zarówno swoich, jak i cudzych – w pracy nauczyciela ma wymiar ekonomicznego gospodarowania zasobami nauczyciela, by mogły być one jak najefektywniej wykorzystane przez uczniów w ich rozwoju.

Wiele instytucji i organizacji dzieli się swoimi zasobami, udzielając dostępu do materiałów edukacyjnych, a rolą nauczyciela jest ich odnajdywanie i wykorzystywanie w procesie dydaktycznym.

Chciałbym zachęcić nauczycieli podstaw przedsiębiorczości do wykorzystywania dostępnych źródeł i materiałów dydaktycznych przygotowanych m.in. przez Narodowy Bank Polski, Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. A ponadto zainspirować do pracy z uczniem zdolnym, przygotowującym się do olimpiad przedmiotowych takich, jak np.: Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada Ekonomiczna czy Olimpiada „Wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Sieć ma pomóc nauczycielom w wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, a także wzajemnym inspirowaniu się podczas przygotowania uczniów do wejścia w „ekonomię życia dorosłego”.

 

 1. Zawiązanie sieci, ustalenie potrzeb i zainteresowań jej członków – 31.05.2022 r., godz. 14.30-16.00, spotkanie online – 2 godz. dyd. prowadzący: Piotr Gwit
  Celem spotkania jest poznanie się nauczycieli uczących podstaw przedsiębiorczości, omówienie zasad działania sieci oraz ustalenie treści współpracy i samokształcenia.
  Nauczyciele zapoznają się z możliwościami korzystania z baz danych i zasobami portali internetowych mających na celu wspomaganie pracy dydaktycznej oraz metodycznej nauczycieli podstaw przedsiębiorczości.
  Celem spotkania jest wymiana doświadczeń, które pojawiają się podczas realizacji podstawy programowej z podstaw przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie dostępnych w sieci materiałów dydaktycznych.
  Nauczyciel dowie się o możliwości dostępu do informacji kodowanych, pomocnych podczas realizacji programu nauczania.
 2. Nauczyciel na rozpoczęciu roku szkolnego – 13.09.2022 r., godz. 15.00-16.30, spotkanie online – 2 godz. dyd. prowadzący: Piotr Gwit
  Jak przygotować pierwszą lekcję podstaw przedsiębiorczości, jaki program i jaki podręcznik? Jakie pomoce dydaktyczne są potrzebne do realizacji programu? Innowacje i programy autorskie.
 3. Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości – dobre praktyki. Olimpiada „Zwolnieni z teorii” – 18.10.2022 r., godz. 15.00-16.30, spotkanie online – 2 godz. dyd. prowadzący: Piotr Gwit
  Przygotowanie wymagań edukacyjnych dotyczących oceniania ucznia – wiedza i umiejętności. Założenia olimpiady „Zwolnieni z teorii” – Izabela Łukasiewicz
 4. Jak uczyć o wytyczaniu własnej ścieżki kariery zawodowej? Pracownik czy przedsiębiorca? Biznesplan w pigułce – 22.11.2022 r., godz. 15.00-16.30, spotkanie online – 2 godz. dyd. prowadzący: Piotr Gwit
  Pracownik najemny czy własny biznes? Skąd czerpać pomysły na własny biznes? Kreatywność czy odtwórczość? Jak uczyć planowania biznesu?
 5. Jak uczyć o podatkach? Współczesny patriotyzm  – 20.12.2022 r., godz. 15.00-16.30, spotkanie online – 2 godz. dyd. prowadzący: Piotr Gwit
  Podczas spotkania zostaną omówione poniższe zagadnienia:
  – rodzaje podatków, ich wpływ na budżety państwa, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych;
  – postawa patriotyzmu gospodarczego rozumianego jako odpowiedzialność konsumentów i ludzi biznesu za dobrobyt gospodarczy i społeczny kraju;
  – konsekwencja działań nieetycznych związanych z finansami, w tym obowiązkami podatkowymi.
 6.  Jak kształtować pozytywną postawę przyszłego pracownika? – 31.01.2023 r., godz. 15.00-16.30, spotkanie online – 2 godz. dyd. prowadzący: Piotr Gwit
  Podczas spotkania porozmawiamy o tym, jak pomóc uczniowi wykorzystać zdobytą wiedzę ekonomiczną w rozwijaniu własnej postawy przedsiębiorczej będącej jednym z podstawowych warunków aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym, w tym skutecznego wykonywania pracy najemnej lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 7.  Doradztwo zawodowe na lekcjach podstaw przedsiębiorczości – 28.02.2023 r., godz. 15.00-16.30, spotkanie online – 2 godz. dyd. prowadzący: Piotr Gwit
  Podczas spotkania zostaną omówione poniższe zagadnienia:
  – współpraca z doradcą zawodowym,
  – możliwość wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych nauczyciela podstaw przedsiębiorczości i doradcy zawodowego,
  – analizowanie oferty rynku pracy,
  – sporządzanie dokumentów aplikacyjnych,
  – autoprezentacja oraz korzystne prezentowanie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 8.  Dzień przedsiębiorczości – jak przygotować ucznia do poszukiwania wymarzonego zawodu – 26.04.2023 r., godz. 13.30-15.00, spotkanie online – 2 godz. dyd. prowadzący: Piotr Gwit
  Podczas spotkania zostaną omówione poniższe zagadnienia:
  – rozumienie funkcjonowania rynku pracy, zasad aktywnego poszukiwania pracy,
  – przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej,
  – poznanie praw oraz obowiązków pracownika i pracodawcy,
  – poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, form organizacyjno-prawnych, innowacyjnych modeli biznesowych i procedury rejestracji działalności gospodarczej.
 9. Podsumowanie pracy sieci, ewaluacja. Zamierzenia na nowy rok szkolny – 30.05.2023 r., godz. 15.00-16.30, spotkanie online – 2 godz. dyd. prowadzący: Piotr Gwit

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

frekwencja powyżej 80%.

Odniesienie do podstawy programowej: 

lekcje podstaw przedsiębiorczości wspierają uczniów w samorozwoju oraz chęci inwestowania w siebie i uczenia się przez całe życie, w sytuacji dynamicznie zmieniających się warunków otoczenia i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  18 godz. dydaktycznych

Szkolenie uwzględnia wykorzystywanie narzędzi w edukacji zdalnej.

Termin:

13 września 2022 (wtorek) - 31 maja 2023 (środa)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

25

Koordynator:

Piotr Gwit grafika

Piotr Gwit

nauczyciel doradca metodyczny ds. podstaw przedsiębiorczości

e-mail: p.gwit.doradca@pcen.gda.pl