Sieć nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie

Status:

otwarta – lista główna

Adresaci:

nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa pomorskiego.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Podstawowym celem działalności sieci jest samokształcenie, wzajemne wsparcie oraz wymiana pomysłów dydaktycznych w dwóch obszarach: edukacji historycznej i obywatelskiej. Drugim celem jest propagowanie dobrych praktyk (nowoczesnych i sprawdzonych metod dydaktycznych) w odniesieniu do historii i wiedzy o społeczeństwie.

Na każde spotkanie obowiązuje elektroniczna rejestracja – po zalogowaniu do swojego konta w PCEN.

Najbliższe spotkanie:

Projekt historyczny – edukacja terenowa – Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku – 24.04.2024 r., godz. 10.00–15.00, szkolenie terenowe – 6 godz. dydaktycznych, prowadzący: Grzegorz Rutkowski

 

 1. Spotkanie inauguracyjne – 14.09.2023 r., godz. 16.00–17.30, szkolenie stacjonarne – PCEN w Gdańsku – 2 godz. dydaktyczne, prowadzący: Grzegorz Rutkowski
  Nauczyciele poznają zalety pracy sieci stanowiącej znakomitą platformę wymiany doświadczeń i miejsce wdrażania wielu dobrych praktyk edukacyjnych – w tym nowoczesnych i sprawdzonych metod dydaktycznych stosowanych na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. Pierwsze spotkanie sieci będzie dotyczyło zasad pracy metodą debaty oksfordzkiej. Będzie to kontynuacja sieci działającej w zeszłym roku szkolnym; tematyka pracy sieci na rok szkolny 2023/2024 została ustalona zgodnie z potrzebami nauczycieli na spotkaniu podsumowującym.

 2. Projekt historyczny  debaty oksfordzkie – 15.11.2023 r., godz. 16.00–17.30, szkolenie stacjonarne – PCEN w Gdańsku – 2 godz. dydaktyczne, prowadzący: Grzegorz Rutkowski
  Nauczyciele poznają zalety pracy sieci stanowiącej znakomitą platformę wymiany doświadczeń i miejsce wdrażania wielu dobrych praktyk edukacyjnych – w tym nowoczesnych i sprawdzonych metod dydaktycznych stosowanych na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. Drugie spotkanie  sieci w tym roku szkolnym  będzie dotyczyło projektu historycznego z uwzględnieniem pracy metodą debat oksfordzkich.

 3. Projekt historyczny  przygotowanie materiałów – 26.01.2024 r., godz. 16.00–17.30, szkolenie online – 2 godz. dydaktyczne, prowadzący: Grzegorz Rutkowski
  Nauczyciele poznają zalety pracy sieci stanowiącej znakomitą platformę wymiany doświadczeń i miejsce wdrażania wielu dobrych praktyk edukacyjnych – w tym nowoczesnych i sprawdzonych metod dydaktycznych stosowanych na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. Drugie spotkanie  sieci w tym roku szkolnym  będzie dotyczyło projektu historycznego z uwzględnieniem pracy metodą debat oksfordzkich.

 4. Projekt historyczny – edukacja terenowa – Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku – 24.04.2024 r., godz. 10.00–15.00, szkolenie terenowe – 6 godz. dydaktycznych, prowadzący: Grzegorz Rutkowski

 5. Spotkanie podsumowujące – 4.06.2024 r., godz. 16.00–17.30, spotkanie online – 2 godz. dydaktyczne, prowadzący: Grzegorz Rutkowski

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność na spotkaniach sieci.

Odniesienie do podstawy programowej: 

Zapisy podstawy programowej z historii w liceum i technikum:

1. pogłębianie wiedzy o ważnych wydarzeniach z dziejów narodu polskiego i dziejów powszechnych, by móc krytycznie odnosić się do przeszłości, lepiej rozumieć teraźniejszość i odpowiedzialnie budować przyszłość;

2. wzmacnianie poczucia miłości do ojczyzny przez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu oraz jego osiągnięć, kultury i języka ojczystego;

3. kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku i odpowiedzialności za własne państwo; utrwalanie poczucia godności i dumy narodowej; budowanie szacunku dla innych ludzi oraz dokonań innych narodów i państw;

4. kształtowanie szacunku dla dziedzictwa narodowego; wyrabianie poczucia troski o pamiątki i zabytki historyczne;

5. rozbudzanie zainteresowań własną przeszłością, przeszłością swojej rodziny oraz historią lokalną i regionalną;

6. rozwijanie myślenia historycznego oraz wrażliwości moralnej i estetycznej;

7. kształtowanie zdolności humanistycznych, sprawności językowej, umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł informacji, krytycznego formułowania i wypowiadania własnych opinii.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  10 godz. dydaktycznych

Termin:

14 września 2023 (czwartek) - 31 maja 2024 (piątek)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

20

Koordynator:

Grzegorz Rutkowski grafika

Grzegorz Rutkowski

nauczyciel konsultant ds. historii i wos

e-mail: grzegorz.rutkowski@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 18