Sieć współpracy dla animatorów (Pomorskie Żagle Wiedzy)

Sieć współpracy dla animatorów (Pomorskie Żagle Wiedzy)

Adresaci:

Nauczyciele pomorskich szkół podstawowych z następującego obszaru województwa pomorskiego- miasta: Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz powiaty: kościerski, sztumski, malborski i nowodworski" oraz pozostałych powiatów w przypadku listy rezerwowej.

O szkoleniu / programie:

Ikonka stacjonarnie

Sieć współpracy dla animatorów została powołana w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”, realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Projekt ten ma na celu koordynację działań z obszaru kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską podejmowanych w ramach projektów gminnych.

Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku koordynuje pracą sieci współpracy, podczas której uczestnicy będą mieli okazję m.in. do wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk, analizy bieżących działań/problemów projektowych w zakresie realizacji edukacji morskiej w szkołach podstawowych. Na każdym spotkaniu sieci będą realizowane szkolenia prowadzone przez ekspertów.

Zagadnienia poruszane podczas spotkań sieci będą dotyczyć m.in:

 • włączania tematyki morsko-żeglarskiej w realizację podstaw programowych różnych przedmiotów w szkole podstawowej,
 • pracy metodą projektu oraz innych form i metod w edukacji morskiej,
 • możliwości wykorzystania TIK w edukacji morskiej,
 • bezpieczeństwa nad wodą i na wodzie,
 •  możliwości współpracy w ramach realizacji zajęć edukacji morskiej.

 

Liczba godzin jednego spotkania: min. 4 godz. dydaktyczne (2 godz. dydaktyczne – seminarium z ekspertem zewnętrznym + 2 godz. dydaktyczne – wymiana dobrych praktyk, przygotowanie do konkursów itp.).

 

Na każde spotkanie obowiązuje elektroniczna rejestracja – po zalogowaniu do swojego konta w PCEN.

 

 1. Wykorzystywanie TIK w edukacji morskiej na przykładzie symulatora żeglowania – 1.04.2023 r., godz. 10.00–13.15, warsztaty stacjonarne – 4 godziny dydaktyczne, prowadzący: Łukasz Franków
  Celem głównym spotkania jest przedstawienie możliwości wykorzystania wirtualnego symulatora jako narzędzia przygotowującego do realnego żeglowania oraz pomagającego w zdobyciu podstawowej wiedzy z zakresu geografii, nawigacji, fizyki i techniki. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane możliwości przykładowego symulatora, w tym żeglowania po wybranych wodach otwartych świata, nawigowania przy pomocy mapy oraz konstelacji gwiezdnych, obsługi jachtu czy uczestnictwa w regatach online.
  Udział w spotkaniu umożliwi także porównanie symulatora do realnego żeglarstwa, odwzorowanie środowiska morskiego oraz zachowania jachtu na wodzie. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli nabyć praktyczne umiejętności związane z konfiguracją przykładowego symulatora, planowania rejsów z użyciem mapy poprzez ustawianie punktów startu i końca oraz punktów pośrednich.
 2. Podstawy budowy jachtu – konstrukcja, żagle, liny – 29.04.2023 r., godz. 10.00–13.15, warsztaty stacjonarne – 4 godziny dydaktyczne, prowadzący: Łukasz Franków
  Głównym celem spotkania jest omówienie budowy jachtu i nazewnictwa poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Ponadto uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z rodzajami żagli oraz lin. W drugiej części warsztatów zostaną przedstawione zagadnienia związane z etykietą flagową oraz węzłami używanymi podczas pracy z linami.
 3. Rozwijanie kompetencji naukowo-technicznych poprzez wykorzystanie teorii żeglowania – 20.05.2023 r., godz. 10.00–13.15, warsztaty stacjonarne – 4 godziny dydaktyczne, prowadzący: Łukasz Franków
  Głównym celem spotkania jest wykorzystanie teorii żeglowania do rozwijania kompetencji naukowo-technicznych uczniów i uczennic pomorskich szkół podstawowych. Podczas szkolenia poruszone zostaną zagadnienia związane z działaniem żagli i sił, które na nie oddziałują, umożliwiając poruszanie się jachtu. Omówiona zostanie także teoria wiatru w żeglarstwie. Praktyczna część warsztatów będzie dotyczyła wskaźników wiatru na żaglach, obsługi jachtu w przykładowym symulatorze oraz sterowania jachtem z uwzględnieniem siły wiatru.
 4. Kurs na bezpieczeństwo, czyli o bezpiecznym i przyjemnym żeglowaniu – 17.06.2023 r., godz. 10.00–13.15, warsztaty stacjonarne – 4 godziny dydaktyczne, prowadzący: Łukasz Franków
  Głównym celem spotkania jest omówienie zagadnień związanych z przepisami dotyczącymi bezpiecznego żeglowania, w tym oznakowania szlaków wodnych, prawa drogi i bezpieczeństwa na wodzie. Ponadto podczas szkolenia przedstawione zostaną węzły użytkowe, skróty na ekranie kompasu, GPS-u i map wykorzystywanych w przykładowym symulatorze żeglowania, a także zagadnienia dotyczące trymowania żagli.
  Na zakończenie cyklu szkoleń uczestnicy zostaną zapoznani z historią żeglarstwa oraz tradycjami i pieśniami żeglarskimi.
   

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

aktywne uczestnictwo w spotkaniach sieci.

Odniesienie do podstawy programowej: 

podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.

Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej.

 

Zadaniem szkoły jest (…) przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  16 godz. dydaktycznych

Termin:

1 kwietnia 2023 (sobota) - 30 czerwca 2023 (piątek)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.

Inne uwagi:

Sieć realizowana w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, a dokładnie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Cała dokumentacja, w tym zaświadczenia, będzie tworzona zgodnie z „Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie

Dokumenty uczestnika projektu

Oświadczenie nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie

 

Powyższe dokumenty uczestnika projektu należy wypełnić przy użyciu linku: 
https://programstypendialny.pomorskie.eu/index.php/639876?newtest=Y&lang=pl 

a następnie wydrukowane i podpisane należy dostarczyć osobiście na spotkanie sieci.

 

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

30

Koordynator:

Łukasz Franków grafika

Łukasz Franków

nauczyciel konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

e-mail: lukasz.frankow@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 17