Ucząca się Szkoła – sieć liderów edukacji na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego

Adresaci:

doradcy zawodowi, psycholodzy i pedagodzy szkolni oraz nauczyciele realizujący zajęcia doradztwa zawodowego w szkołach (klasy 7-8 szkół podstawowych, licea, technika, szkoły branżowe).

O szkoleniu / programie:

Ikonka mieszane

Spotkania doradców zawodowych, pedagogów/psychologów szkolnych oraz nauczycieli realizujących zajęcia doradztwa zawodowego w szkolew ramach sieci pn. „Ucząca się Szkoła"– sieć liderów edukacji na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego mają na celu, w szczególności:

1) rozwijanie i wdrażanie efektywnego doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach;

2) przygotowanie i doskonalenie kadr nauczycielskich dla doradztwa zawodowego prowadzonego w szkołach i placówkach;

3) wsparcie nauczycieli w planowaniu, organizacji i realizacji doradztwa zawodowego w szkołach/placówkach (klasy 7-8 SP, szkoły ponadpodstawowe); 

4) wymianę doświadczeń i przykładów dobrych praktyk dotyczących działań, w zakresie zagadnień/tematyki doradztwa zawodowego, upowszechnianie modelowych rozwiązań;

 5) rozwijanie współpracy/współdziałania między szkołami, a także na polu szkoła – biznes/ przedsiębiorcy w środowisku lokalnym/regionalnym w zakresie realizacji doradztwa zawodowego oraz  przygotowania uczniów do świadomego dokonywania wyborów edukacyjnych i zawodowych w kontekście powstawania nowych zawodów i kompetencji przyszłości na rynku pracy.

 

Program spotkań zakłada rozwijanie umiejętności projektowania ścieżek rozwoju, stawiając na kompetencje przyszłości, w tym kompetencje K4 (komunikacja, kreatywne myślenie, krytyczne myślenie, kooperacja, czyli współpraca i współdziałanie), w oparciu o raporty diagnostyczne z badań talentów, umiejętności, kompetencji itp. oraz praktyczną wiedzę i doświadczenia mentorów/ ekspertów, w tym powiatowych konsultantów ds. doradztwa zawodowego.  

 

Planowane spotkania/sesje mentoringowe będą służyć uczestnikom  w doskonaleniu warsztatu pracy, osiąganiu  roli profesjonalnego doradcy zawodowego jako Mentora, dzięki procesowi wspólnego uczenia się łączącemu teorię, studia przypadków i własną praktykę.

 

Obszary tematyczne spotkań/sesji mentoringowych (przykładowe)
1) Szkoła jako organizacja ucząca się. Mentoring sposobem budowania społeczności uczącej się w organizacji.

2) iLead. Prawa rozwoju. Wartość samopoznania. Autodiagnoza napędów życia. Odkrywanie źródeł motywacji.

3) Potencjał. Odkrywanie talentów. Metodologia oparta na badaniach Gallupa (5 talentów M.Buckinghama i D.O. Cliftona). Inne badania/ testy diagnostyczne, metodologie (Lean, Design Thinking).
4) Od czego zależy realny sukces (REAL)? Najnowsze badania z obszaru neurodydaktyki.
5) Podejście coachingowe w edukacji/ procesie uczenia się przez całe życie/planowaniu rozwoju osobistego, kariery zawodowej. Jak towarzyszyć uczniom w  rozwoju.   
6) Metoda Bilansu Kompetencji i ePortfolio – droga do poznania mocnych stron, rozwijania kompetencji, zdobywania nowych kwalifikacji.
7) Inne zgodnie z diagnozą potrzeb uczestników Sieci – doradców zawodowych.
 

Forma spotkań (stacjonarnie i/lub online z wykorzystaniem ClickMeeting, Google Meet):

 • spotkania typu MasterMind (spotkania liderów szkolnych z ekspertami ds. doradztwa zawodowego i/lub powiatowymi konsultantami ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego)
 • wizyty studyjne/spotkania w szkołach
 • lekcje/ zajęcia otwarte
 • inne formy (w zależności od potrzeb)

 

Sieć współpracy i samokształcenia realizowana jest w ramach projektów:

 1. RPPM.03.03.02.-22-0001/15 „Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych” do 31.10.2023
 2. KPO/22/LLL/W/0013 (MEiN/FRSE , decyzja z dnia 5.07.2023 https://www.frse.org.pl/kpo-lll-wyniki-naborow)
   pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” do 30.06.2026
   

Temat: Porozmawiajmy o szkolnym doradztwie zawodowym. Planowanie WSDZ w oparciu o diagnozę potrzeb uczniów  w odniesieniu do ZSU 2030 oraz wymagań rynku pracy

Data: 4.10.2023, godz. 16:17:30

Tryb pracy: on-line  (ClickMeeting lub Google Meet)

 

Spotkanie organizacyjno-informacyjne sieci  doradców zawodowych pn. „Ucząca się Szkoła – sieć liderów edukacji na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego”, działającej w ramach przedsięwzięcia pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” – zgodnie z wnioskiem projektowym KPO/22/LLL/W/0013, na podstawie decyzji MEiN/FRSE z dnia 5.07.2023r.

https://www.frse.org.pl/kpo-lll-wyniki-naborow

Spotkanie 1. dotyczy w szczególności omówienia zaplanowanych działań dla szkół w roku szkolnym 2023/2024 w ramach ww. projektu – zadania 2. pn. „Koordynacja działań w zakresie doradztwa zawodowego w pomorskich szkołach poprzez wyposażenie nauczycieli realizujących zadania doradztwa zawodowego w narzędzia diagnostyczne do pracy z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 2.1. Model Nowoczesnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla Pomorskich Szkół – pilotaż”

 

 

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

uczestnicy otrzymają zaświadczenie z wyszczególnionym zakresem tematycznym spotkań, na których byli obecni.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.

6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Forma i czas trwania:

sieć współpracy i samokształcenia,  16 godz. dydaktycznych

Termin:

4 października 2023 (środa) - 26 czerwca 2024 (środa)

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikowania danych  na granatowym pasku, w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnictwo w spotkaniach online. Osoby, które wcześniej potwierdziły swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online  w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 • Informacje techniczne. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji / programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 • Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do zaliczenia obecności) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, obecność jest zaliczana tylko jednej osobie, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające. Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący swoje dane osobowe podczas webinaru (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują po zakończeniu rocznej pracy sieci:
 • materiały (drukowane lub link do wersji elektronicznej) – jeśli nie zostały przekazane wcześniej po spotkaniach zgodnie z ustaleniami z prowadzącym, 
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min.,
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – z wymienioną liczbą spotkań, w których dana osoba brała udział i opisem rodzaju zaangażowania (np. prezentacja doświadczenia/rozwiązania).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

20

Koordynator:

Grażyna Kurowska grafika

Grażyna Kurowska

Nauczyciel-konsultant. Konsultant wojewódzki ds. doradztwa zawodowego w szkołach

e-mail: grazyna.kurowska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 27