Specyfika egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego przeprowadzanego od roku szkolnego 2022/2023

Adresaci:

nauczyciele języka kaszubskiego ze szkół ponadpodstawowych.

O szkoleniu / programie:

Ikonka on-line

Matura 2023 zbliża się wielkimi krokami. W tym roku szkolnym uczniowie będą musieli się zmierzyć z egzaminem dojrzałości przeprowadzanym w innej formie. Nowa matura wzbudza w maturzystach wiele obaw i pojawiają się liczne pytania. Podczas webinarium zostaną omówione zasady oceniania oraz nowa formuła egzaminu. Uczestnicy dowiedzą się, jakie zmiany czekają maturzystów zdających język kaszubski.

O specyfice egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego, przeprowadzanego od roku szkolnego 2022/2023, opowie dr Paulina Olechowska z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Warunki uzyskania zaświadczenia: 

obecność przez co najmniej 80% czasu trwania szkolenia.

Odniesienie do podstawy programowej: 

wymagania ogólne i szczegółowe zawarte w podstawie programowej z języka kaszubskiego jako języka regionalnego zostały opisane w czterech obszarach:

I. Świadomość własnego dziedzictwa regionalnego.

II. Kształcenie językowe.

III. Kształcenie literackie i kulturowe.

IV. Tworzenie wypowiedzi.

 

Podstawa programowa dla szkoły ponadpodstawowej w zakresie kształcenia literackiego i kulturowego kładzie nacisk na pogłębianie świadomości własnego dziedzictwa regionalnego, czyli poszerzanie wiedzy z zakresu rodzimej kultury, doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji utworów literackich i innych tekstów kultury z wykorzystaniem właściwej terminologii w języku regionalnym. Jednocześnie podstawa programowa szczególny nacisk kładzie na rozumienie wartości języka regionalnego oraz jego funkcji w budowaniu wspólnoty rodzinnej, regionalnej i kulturowej, na pogłębianie umiejętności porozumiewania się w języku

kaszubskim, na poprawne mówienie i pisanie zgodne z zasadami poprawności językowej. Ważnym elementem kształcenia jest rozwijanie zasobu leksykalnego języka regionalnego przez rozumienie różnego typu tekstów literackich, krytycznoliterackich, publicystycznych oraz popularnonaukowych.

 

Egzamin maturalny odzwierciedla powyższe założenia podstawy programowej kształcenia ogólnego z języka kaszubskiego jako języka mniejszości regionalnej.

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Prowadząca/y:

Felicja Baska-Borzyszkowska

nauczyciel – doradca metodycznego języka kaszubskiego dla województwa pomorskiego.
Nauczycielka języka kaszubskiego w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach od początku istnienia szkoły (1991 r)., a także w Technikum nr 3 w Chojnicach oraz Branżowej Szkole w Kościerzynie. Jest współautorką m.in. pierwszego podręcznika do nauki języka kaszubskiego do szkół ponadpodstawowych Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece”, cz. I, cz. II i cz. III, niestrudzoną propagatorką nauki języka kaszubskiego, inicjatorką wielu konkursów, spotkań, imprez kulturalnych oraz działaczką Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i wielu innych organizacji kulturalno-społecznych na Pomorzu. Jest szkólną, która ze swoimi uczniami wędruje po Kaszubach, pokazując im rodzime piękno i wartości, a drogowskazem w tej wanodze są słowa Jana Karnowskiego „wychowanie młodego Pomorzanina powinno zataczać trzy kręgi - poznanie rzeczy własnych pomorskich, ogólnopolskich, ogólnoludzkich”. Wielu obecnych nauczycieli i działaczy kaszubskich są jej wychowankami.

dr Paulina Olechowska

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Lucyna Radzimińska grafika

Lucyna Radzimińska

PCEN – starsza specjalistka ds. języka kaszubskiego

Forma i czas trwania:

webinarium,  3 godz. dydaktyczne

Termin:

15 listopada 2022 (wtorek), godz. 17:00-19:15

Miejsce szkolenia:

on-line – Zoom

Osoby zarejestrowane, które potwierdziły swój udział i zostały zakwalifikowane, na dzień przed szkoleniem otrzymują od prowadzącego link do pokoju na Platformie Zoom.

Informujemy, że zakładanie konta w aplikacji Zoom przez uczestnika nie jest wymagane, ale zalecamy skorzystanie z wersji instalacyjnej zobacz pomoc

 

Cena:

forma bezpłatna

Informacje organizacyjne:

Warunkiem zapisania się na szkolenie jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN.
 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest posiadanie swojego indywidualnego konta w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN. Konto zakłada się tylko raz – tutaj i jest chronione indywidualnym hasłem.
 2. Przy rejestracji na kolejne szkolenia posiadacz konta loguje się tutaj, wybiera odpowiednią formę doskonalenia i potwierdza, klikając "Zarejestruj mnie". 
 3. Po zarejestrowaniu system wyświetla informację o przyjęciu zgłoszenia. Swój status można sprawdzić w widoku swojego konta – w sekcji "Moje szkolenia". 
 4. Na kilka dni przed szkoleniem koordynator prosi zarejestrowanych na liście głównej o potwierdzenie udziału w szkoleniu lub rezygnację – poprzez kliknięcie przesłanego linku na adres mail lub w sekcji "Moje szkolenia". 
 5. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdziły swój udział.
 6. Każdy posiadacz indywidualnego konta po zalogowaniu w Systemie Obsługi Szkoleń PCEN ma bezpośredni dostęp do informacji o swoich szkoleniach w sekcji "Moje szkolenia" oraz możliwość modyfikacji danych – na pasku w prawym górnym rogu ekranu.
 7. Uczestnicy webinariów, którzy wcześniej potwierdzili swój udział, najpóźniej na około 3 godziny przed rozpoczęciem otrzymują link do pokoju spotkań online – w swoim koncie w systemie PCEN (po zalogowaniu sekcja: "Moje szkolenia") oraz w przypominającej wiadomości mail od koordynatora.
 8. Aby móc uczestniczyć w webinarium, wymagany jest dostęp do Internetu. Należy skorzystać z przeglądarki Firefox lub Chrome (w możliwie najnowszej jej wersji). 
 9. Zalecamy udział w webinarium poprzez komputer stacjonarny lub laptop.
 10. Dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku warto skorzystać z zestawu słuchawkowego i wyłączyć pozostałe aplikacje.
 11. W przypadku problemów prosimy o zamknięcie wszystkich aplikacji/programów, wylogowanie się i ponowne wejście.
 •  Identyfikacja uczestnika webinarium (niezbędna do wydania zaświadczenia) następuje wyłącznie po jego adresie e-mail, podawanym podczas dołączania do spotkania, dlatego też prosimy o wpisywanie tego samego adresu, który był wykorzystany przy rejestracji na szkolenie. Do jednego urządzenia zostaje przypisany jeden uczestnik. W przypadku wspólnego uczestnictwa w webinarium kilku osób, zaświadczenie będzie mogła otrzymać tylko jedna osoba, ta której adres e-mail zostanie podany w trakcie dołączenia do spotkania. Zachęcamy zatem do indywidualnego logowania się każdego uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych uczestników webinarium – informacje uzupełniające:
  Informujemy, że webinarium będzie nagrywane i może zostać upublicznione na stronie internetowej PCEN oraz na profilach organizatora w mediach społecznościowych. Uczestnicy dobrowolnie publikujący podczas webinaru swoje dane osobowe (w tym swój wizerunek) wyrażają dobrowolną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych osobowych w związku z rozpowszechnianiem nagrania przez PCEN. Dlatego – ze względu na ochronę Państwa danych osobowych – prosimy o nieudostępnianie w oknie czatu swoich danych, ani danych osobowych innych osób. Proponujemy podawanie samego imienia, ewentualnie inicjałów, bez pełnego nazwiska, ponieważ dane te będą widoczne dla wszystkich uczestników w oknie czatu.
 1. Po szkoleniu uczestnicy, których obecność została odnotowana w systemie przez koordynatora, otrzymują:
 • anonimową ankietę ewaluacyjną, której wypełnienie zajmuje ok. 5 min. (można ją wypełnić również w widoku swojego konta),
 • materiały – link do wersji elektronicznej (zgodnie z programem i ustaleniami z prowadzącym),
 • zaświadczenie w wersji elektronicznej – plik pdf do pobrania w koncie uczestnika  (standardowo zostaje udostępnione najpóźniej w ciągu 14 dni osobom, które były obecne podczas minimalnego wymaganego czasu trwania spotkania, z wyjątkiem szkoleń dla których określono inne kryteria).

ZAPLANOWANA LICZBA MIEJSC:

50

Koordynator:

Lucyna Radzimińska

starszy specjalista ds. języka kaszubskiego

e-mail: lucyna.radziminska@pcen.gda.pl

tel. 58 340 41 47